Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Порядок захисту курсового проекту (роботи)

Захист курсового проекту (роботи) відбувається у два етапи. На першому етапі якість виконання окремих розділів згідно встановленого графіка, їх повноту та відповідність вимогам оцінює керівник. Оцінка за виконання курсової роботи на першому етапі становить 42…70 балів (згідно модулів виконання відповідного курсового проекту (роботи)).

У встановлені строки здобувач здає виконаний курсовий проект (роботу). Остаточна оцінка (18−30 балів) виставляється здобувачеві за результатами захисту роботи. Під час захисту автор упродовж 5 хвилин повинен усно викласти результати роботи й відповісти на питання. Уміння відповідати на питання чітко й вірно є очевидною перевагою будь-якого здобувача, який претендує на високу оцінку.

Проект (роботу), яку викладач визнав незадовільною, повертається для доопрацювання з урахуванням висловлених зауважень. Здобувач, який не захистив курсовий проект (роботу) у встановлений термін, вважається таким, що має академічну заборгованість і не допускається до складання екзамену з відповідної дисципліни.

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ (РОБОТИ)

27…30 балів ставиться здобувачу, який демонструє повні і глибокі знання навчального матеріалу, достовірний рівень розвитку умінь і навичок, правильне й обґрунтоване формулювання практичних висновків, уміння приймати необхідні рішення в нестандартних ситуаціях, вільне володіння науковими термінами;

23…26 балів ставиться здобувачу, який виявляє дещо обмежені знання навчального матеріалу, допускає окремі несуттєві помилки та неточності;

18…22 бали ставиться здобувачу, який засвоїв основний навчальний матеріал, володіє необхідними уміннями та навичками для вирішення стандартних завдань, проте, при цьому допускає неточності, не виявляє самостійності суджень;

0…17 балів ставиться здобувачу, який не володіє необхідними знаннями, уміннями, навичками, науковими термінами

Події у світлинах

 Захисти бакалаврів. Червень 2024 р. 

 Випуск магістрів. Лютий 2024 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2024 р. 

 Посвята в студенти. Вересень 2023 р. 

 Захисти бакалаврів. Червень 2023 р. 

 89 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів. Квітень 2023 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2023 р. 

 Посвята в студенти. Вересень 2022 р. 

 Захисти бакалаврів. Червень 2022 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2022 р. 

 Посвята в студенти. Серпень 2021 р. 

 Захисти бакалаврів. Червень 2021 р. 

 87 Міжнародна наукова конференція молодих вчених, аспірантів, студентів. Квітень 2021 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2021 р. 

 Посвята в студенти. Вересень 2020 р. 

 On-line захист квалiфiкацiйних робiт ОС "БАКАЛАВР". Червень 2020 р. 

 Випуск магістрів та бакалаврів. Лютий 2020 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2020 р. 

 Вечір факультету. Жовтень 2019р. 

 Фотоконкурс «Мій улюблений куточок НУХТ». 

Архів

Ви знаходитесь тут: Здобувачам освіти Курсове проєктування Порядок захисту курсового проекту