Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Аспірантура

Навчальний план підготовки докторів філософії


Рецензії на освітньо-наукову програму підготовки докторів філософії


Випускники аспірантури кафедри біотехнології і мікробіології НУХТ, які захистили дисертаційні роботи у спеціалізованій вченій раді НУХТ за спеціальністю 03.00.20 – біотехнологія

 

Відповідність наукової тематики здобувачів напрямам наукової діяльності їхніх керівників

 

Навчально-методичне забезпечення ОНП

 

Стан виконання дисертаційних робіт здобувачами


Ключка (Никитюк) Лілія Вікторівна навчалась у НУХТ за освітнім ступенем «бакалавр» 2011-2015 рр. (диплом з відзнакою за напрямом підготовки «Біотехнологія»); за освітнім ступенем «магістр» 2015-2017 рр. (диплом з відзнакою за спеціальністю «Фармацевтична біотехнологія»). Завершила навчання за освітнім ступенем доктора філософії за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія» (2017-2021 рр.), захист дисертації відбувся 8 жовтя 2021 р.; з вересня 2021 р. працює біотехнологом банку пуповинної крові, інших тканин і клітин людини медичного центру «Інститут сімейної медицини плюс», асистент кафедри (за сумісництвом).

Нагороди: лауреат V Всеукраїнського конкурсу «Молодь і прогрес у раціональному природокористуванні» (5 червня 2020 р., диплом ІІІ ступеня).

Публікації за темою дисертації: співавтор 24 наукових праць, у тому числі 14 статей, серед яких 1 – у науковому виданні країн Європейського Союзу (міжнародна індексація Web of Science); 1 – у науковому виданні інших держав; 7 – у  наукових фахових виданнях України за спеціальністю 162 "Біотехнології та біоінженерія", з яких – 1 стаття  у журналі бази даних Web of Science, категорії «А»; 5 – у інших наукових виданнях України, що індексуються базою даних Scopus; 8 тез доповідей – опублікованих в вітчизняних та закордонних науково-практичних конференціях, одержано 2 патенти України на винахід. Повні вихідні дані публікацій.

Іменні стипендії: стипендія Кабінету Міністрів для молодих вчених (2018-2020 рр.).

Участь у наукових проектах: держбюджетна наукова тематика кафедри біотехнології і мікробіології НУХТ «Розробка високоефективних ресурсозберігаючих біотехнологій з метою їх впровадження у мікробіологічну, фармацевтичну та харчову промисловість» (2014-2018 рр., № державної реєстрації 0114U003437), «Біотехнологічний потенціал мікроорганізмів природних та техногенних екосистем (2019-2023 рр., № державної реєстрації 0119U001485). Проекти державного замовлення Міністерства освіти і науки України «Фізіологічні основи регуляції мікробного синтезу як підґрунтя для створення біотехнологій комплексних препаратів з стабільними поліфункціональними властивостями» (номер державної реєєстрації 0116U001530, 2016–2018 рр.) та «Комплексні мікробні препарати мультифункціонального призначення: від регуляції біосинтезу та властивостей до перспектив практичного використання» (номер державної реєєстрації 0119U002575, 2019–2021 рр.).

Науковий керівник: д.б.н., проф. Пирог Тетяна Павлівна.

Тема дисертації: «Регуляція антимікробної та антиадгезивної активності поверхнево-активних речовин Nocardia vaccinii IMB B-7405».

Індивідуальний план виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії


Палійчук Олеся Ігорівна навчалась у НУХТ за освітнім ступенем «бакалавр» 2001-2005 рр. (диплом з відзнакою за напрямом підготовки «Біотехнологія»). У 2006 році з відзнакою закінчила НУХТ і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Промислова біотехнологія» та здобула кваліфікацію спеціаліста з промислової біотехнології. Упродовж 2015-2017 рр. навчалась у НУХТ за освітнім ступенем «магістр» (диплом зі спеціальності «Біотехнології та біоінженерія»). Завершила навчання за освітнім ступенем доктора філософії за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія» (2017-2021 рр.), захист дисертації відбувся 8 жовтя 2021 р. 2006–2009 рр. – працювала у ПАТ «Київмедпрепарат»; 2009–2015 рр. – менеджер з розвитку бізнесу ТОВ «Новації»; 2015-2018 рр. – менеджер з управління проектами АТ «Київмедпрепарат» корпорації «Артеріум»; 2019-2020 рр. - асистент кафедри біотехнології і мікробіології НУХТ (за сумісництвом); з 2019 р. і понині (жовтень 2021) – менеджер зі стратегічного розвитку асортименту ТОВ «Фармацевтичний завод «Біофарма».

Публікації за темою дисертації: співавтор 16 наукових праць, у тому числі 8 статей, серед яких 4 – у наукових фахових виданнях України за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія», з яких – 1 стаття у журналі бази даних Web of Science, категорії «А»; 1 – у періодичних виданнях інших держав; 3 – у наукових фахових виданнях України, які включені до бази даних Scopus, 6 тез доповідей – опублікованих у збірниках всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, одержано 1 патент України на винахід та 1 патент України на корисну модель. Повні вихідні дані публікацій.

Участь у наукових проектах: держбюджетна наукова тематика кафедри біотехнології і мікробіології НУХТ «Розробка високоефективних ресурсозберігаючих біотехнологій з метою їх впровадження у мікробіологічну, фармацевтичну та харчову промисловість» (2014-2018 рр., № державної реєстрації 0114U003437), «Біотехнологічний потенціал мікроорганізмів природних та техногенних екосистем (2019-2023 рр., № державної реєстрації 0119U001485). 

Науковий керівник: д.б.н., проф. Пирог Тетяна Павлівна.

Тема дисертації: «Вплив умов культивування Rhodococcus erythropolis ІМВ Ас-5017 на властивості синтезованих поверхнево-активних речовин».


Андрій Вороненко навчався у НУХТ за освітнім ступенем «бакалавр» 2012-2016 рр. (диплом з відзнакою за напрямом підготовки «Біотехнологія»); за освітнім ступенем «магістр» 2016-2018 рр. (диплом з відзнакою за спеціальністю «Біотехнології та біоінженерія»). Нині – здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія» (ІV рік навчання, рік вступу – 2018). Працює провідним інженером-технологом технологічної лабораторії дослідного центру АТ «Київмедпрепарат» корпорації «Артеріум».

Нагороди: Подяка кращому фахівцю R&D Київмедпрепарат з фармацевтичної розробки в області технології лікарських засобів за професійні здобутки та активну діяльність з нагоди Дня працівника фармацевтичної галузі 2021 р.

Публікації за темою дисертації: співавтор 34 наукових праць, у тому числі 6 статей, серед яких 1 – у науковому виданні країн Європейського Союзу; 5 – у наукових фахових виданнях України за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія»; одержано 1 патент України на винахід. Повні вихідні дані публікацій.

Участь у міжнародних заходах: учасник V Міжнародної літньої школи Жана Моне, учасник 22-ї Міжнародної наукової конференції «EcoBalt 2021» (Рига, Латвія).

Участь у наукових проектах: держбюджетна наукова тематика кафедри біотехнології і мікробіології НУХТ «Розробка високоефективних ресурсозберігаючих біотехнологій з метою їх впровадження у мікробіологічну, фармацевтичну та харчову промисловість» (2014-2018 рр., № державної реєстрації 0114U003437), «Біотехнологічний потенціал мікроорганізмів природних та техногенних екосистем (2019-2023 рр., № державної реєстрації 0119U001485).

Науковий керівник: д.б.н., проф. Пирог Тетяна Павлівна.

Тема дисертації: «Біоконверсія суміші відпрацьованої олії та С26-субстратів у мікробний екзополісахарид етаполан».

Індивідуальний план виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії


Віктор Удимович навчався у НУХТ за освітнім ступенем «бакалавр» 2011-2015 рр. (диплом за напрямом підготовки «Біотехнологія»). У 2016 році закінчив НУХТ і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Промислова біотехнологія» та здобув кваліфікацію спеціаліста. Упродовж 2016-2018 рр. навчався у НУХТ за освітнім ступенем «магістр» (диплом зі спеціальності «Біотехнології та біоінженерія»). Нині – здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія» (ІV рік навчання, рік вступу – 2018). З 2016 по 2017 рік працював на посаді майстра цеху виробничої служби ПАТ «Київмедпрепарат» корпорації «Артеріум». 2017-2018 рр. працював менеджером з забезпечення якості ТОВ «Біотестлаб». З 2018 і по нині працює асистентом кафедри біотехнології і мікробіології (за сумісництвом).

Публікації за темою дисертації: співавтор 6 наукових праць, у тому числі 2 одноосібних статей у наукових фахових виданнях України за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія». Повні вихідні дані публікацій.

Участь у міжнародних заходах: учасник V Міжнародної літньої школи Жана Моне, учасник 22-ї Міжнародної наукової конференції «EcoBalt 2021» (Рига, Латвія).

Участь у наукових проектах: держбюджетна наукова тематика кафедри біотехнології і мікробіології НУХТ «Біотехнологічний потенціал мікроорганізмів природних та техногенних екосистем (2019-2023 рр., № державної реєстрації 0119U001485). Українсько-Латвійський проект «Мікробно-зв’язаний мікропластик в нейстоні міжфазної поверхні вода-повітря та його вплив на довкілля річкових та морських біотопів» (2021-2022 рр.).

Науковий керівник: д.т.н., доц. Стабніков Віктор Петрович.

Тема дисертації: «Розробка технології виробництва та застосування біоцементу для охорони довкілля».

Індивідуальний план виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії


Євген Харченко навчався у НУХТ за освітнім ступенем «бакалавр» 2012-2016 рр. (диплом за напрямом підготовки «Біотехнологія»); за освітнім ступенем «магістр» 2016-2018 рр. (диплом з відзнакою за спеціальністю «Біотехнології та біоінженерія»). Нині – здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія» (ІV рік навчання, рік вступу – 2018). Працює на посаді інженера сектору процесного інжинірингу рідких лікарських засобів у відділі трансферу технологій (департамент R&D) АТ «Фармак».

Публікації за темою дисертації: співавтор 16 наукових праць, у тому числі 2 статей у наукових фахових виданнях України за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія». Повні вихідні дані публікацій.

Участь у міжнародних заходах: учасник V Міжнародної літньої школи Жана Моне, учасник 22-ї Міжнародної наукової конференції «EcoBalt 2021» (Рига, Латвія).

Участь у наукових проектах: держбюджетна наукова тематика кафедри біотехнології і мікробіології НУХТ «Біотехнологічний потенціал мікроорганізмів природних та техногенних екосистем (2019-2023 рр., № державної реєстрації 0119U001485).

Науковий керівник: к.б.н., доц. Скроцька Оксана Ігорівна.

Тема дисертації: «Біологічні властивості біокомпозитів наночасток з цитокінами».

Індивідуальний план виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії


Дар’я П’ятецька навчалась у НУХТ за освітнім ступенем «бакалавр» 2013-2017 рр. (диплом з відзнакою за спеціальністю 162 «Біотехнології та біонженерія»); за освітнім ступенем «магістр» 2017-2019 рр. (диплом з відзнакою за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія»). Нині – здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія» (ІІІ рік навчання, рік вступу – 2019). Працює асистентом кафедри біотехнології і мікробіології (за сумісництвом).

Нагороди: лауреат V Всеукраїнського конкурсу «Молодь і прогрес у раціональному природокористуванні» (5 червня 2020 р., диплом ІІІ ступеня).

Публікації за темою дисертації: співавтор 36 наукових праць, у тому числі 7 статей, серед яких 3 – у наукових виданнях інших держав, з яких 1 стаття у журналі бази даних Web of Science; 2 – у наукових фахових виданнях України за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія», з яких 1 стаття у журналі бази даних Web of Science категорії «А»; 2 – у інших наукових виданнях України, що індексуються базою даних Scopus; одержано 3 патенти України на винахід. Повні вихідні дані публікацій.

Участь у міжнародних заходах: учасник 22-ї Міжнародної наукової конференції «EcoBalt 2021» (Рига, Латвія).

Участь у наукових проектах: держбюджетна наукова тематика кафедри біотехнології і мікробіології НУХТ «Біотехнологічний потенціал мікроорганізмів природних та техногенних екосистем (2019-2023 рр., № державної реєстрації 0119U001485). Проект державного замовлення Міністерства освіти і науки України «Комплексні мікробні препарати мультифункціонального призначення: від регуляції біосинтезу та властивостей до перспектив практичного використання» (номер державної реєєстрації 0119U002575, 2019-2021 рр.).

Науковий керівник: д.б.н., проф. Пирог Тетяна Павлівна.

Тема дисертації: «Інтегровані технології синтезу фітогормонів і поверхнево-активних речовин Nocardia vaccinii ІМВ В-7405, Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241 і Rhodococcus erythropolis ІМВ Ас-5017».

Індивідуальний план виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії


Дар’я Луцай навчалась у НУХТ за освітнім ступенем «бакалавр» 2013-2017 рр. (диплом з відзнакою за спеціальністю «Біотехнології та біоінженерія»); за освітнім ступенем «магістр» 2017-2019 рр. (диплом з відзнакою за спеціальністю «Біотехнології та біоінженерія»). Нині – здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія» (ІІІ рік навчання, рік вступу – 2019). Працює експертом з проектної діяльності служби директора з розвитку бізнесу АТ «Фармак».

Публікації за темою дисертації: співавтор 16 наукових праць, у тому числі 5 статей, серед яких 2 – у періодичних виданнях інших держав, з яких 1 стаття у журналі бази даних Web of Science; 1 – у науковому фаховому виданні України за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія» (база даних Web of Science, категорія «А»); 2 – у інших наукових виданнях України, що індексуються базою даних Scopus; 9 тез доповідей – опублікованих у вітчизняних та закордонних науково-практичних конференціях, одержано 2 патенти України на винахід. Повні вихідні дані публікацій.

Участь у міжнародних заходах: учасник 22-ї Міжнародної наукової конференції «EcoBalt 2021» (Рига, Латвія).

Участь у наукових проектах: держбюджетна наукова тематика кафедри біотехнології і мікробіології НУХТ «Біотехнологічний потенціал мікроорганізмів природних та техногенних екосистем (2019-2023 рр., № державної реєстрації 0119U001485).

Науковий керівник: д.б.н., проф. Пирог Тетяна Павлівна.

Тема дисертації: «Біологічні властивості поверхнево-активних речовин, синтезованих в різних умовах культивування Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241».

Індивідуальний план виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії


Анна Чегринець навчалась у НУХТ за освітнім ступенем «бакалавр» 2012-2016 рр. (диплом за напрямом підготовки «Біотехнологія»). У 2017 році закінчила НУХТ і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Біотехнології та біоінженерія» та здобула кваліфікацію спеціаліста з біотехнології. Нині – здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія» (ІІІ рік навчання, рік вступу – 2019). Працює на посаді директора департаменту з виробництва ТОВ «Біотестлаб».

Публікації за темою дисертації: співавтор 8 наукових праць, у тому числі 2 статей у виданнях України, серед яких 1 – у журналі бази даних Web of Science категорії «А»; 1 стаття – подана до друку. Повні вихідні дані публікацій.

Участь у міжнародних заходах: учасник 22-ї Міжнародної наукової конференції «EcoBalt 2021» (Рига, Латвія).

Участь у наукових проектах: держбюджетна наукова тематика кафедри біотехнології і мікробіології НУХТ «Біотехнологічний потенціал мікроорганізмів природних та техногенних екосистем (2019-2023 рр., № державної реєстрації 0119U001485).

Науковий керівник: к.т.н., доц. Красінько Вікторія Олегівна.

Тема дисертації: «Оптимізація складу високоефективної інактивованої вакцини для птахівництва».

Індивідуальний план виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії


Ігор Ключка навчався у НУХТ за освітнім ступенем «бакалавр» 2014-2018 рр. (диплом з відзнакою за спеціальністю «Біотехнології та біоінженерія»); за освітнім ступенем «магістр» 2018-2020 рр. (диплом з відзнакою за спеціальністю «Біотехнології та біоінженерія»). Нині – здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія» (ІІ рік навчання, рік вступу – 2020). Проводить тренінги для здобувачів НУХТ освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія». Працює експертом (з навчання та розвитку персоналу) групи з дистанційного навчання Корпоративного Університету Корпорації «Артеріум».

Публікації за темою дисертації: співавтор 11 наукових праць, у тому числі 1 статті у науковому фаховому виданні України за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія». Повні вихідні дані публікацій.

Участь у міжнародних заходах: учасник 22-ї Міжнародної наукової конференції «EcoBalt 2021» (Рига, Латвія).

Участь у наукових проектах: держбюджетна наукова тематика кафедри біотехнології і мікробіології НУХТ «Біотехнологічний потенціал мікроорганізмів природних та техногенних екосистем (2019-2023 рр., № державної реєстрації 0119U001485).

Науковий керівник: д.б.н., проф. Пирог Тетяна Павлівна.

Тема дисертації: «Синергізм з іншими біоцидами біологічної активності поверхнево-активних речовин, синтезованих в різних умовах культивування Rhodococcus erythropolis IMB Ac-5017 та Acinetobacter calcoaceticus IМВ В-7241».

Індивідуальний план виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії


Микита Іванов навчався у НУХТ за освітнім ступенем «бакалавр» 2015-2019 рр. (диплом за напрямом підготовки «Біотехнологія»); за освітнім ступенем «магістр» 2019-2021 рр. (диплом за спеціальністю «Біотехнології та біоінженерія»). Нині – здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія» (І рік навчання, рік вступу – 2021).

Публікації за темою дисертації: співавтор 1 статті у науковому фаховому виданні України за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія». Повні вихідні дані публікацій.

Участь у міжнародних заходах: учасник 22-ї Міжнародної наукової конференції «EcoBalt 2021» (Рига, Латвія).

Участь у наукових проектах: держбюджетна наукова тематика кафедри біотехнології і мікробіології НУХТ «Біотехнологічний потенціал мікроорганізмів природних та техногенних екосистем (2019-2023 рр., № державної реєстрації 0119U001485).

Науковий керівник: д.б.н., проф. Пирог Тетяна Павлівна.

Тема дисертації: «Вплив біологічних індукторів на антимікробну та антиадгезивну активність поверхнево-активних речовин Acinetobacter calcoaceticus IМВ В-7241».

Індивідуальний план виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії


Ви знаходитесь тут: Наукова діяльність Аспірантура