Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Унікальний досвід підготовки фахівців-біотехнологів

На кафедрі БТМ НУХТ накопичений унікальний багаторічний досвід підготовки фахівців у галузі біотехнології, який налічує вже понад 50 років.

Зародження біотехнологічної освіти в Україні датується другою половиною ХХ століття. Цей час був ознаменований бурхливим розвитком вітчизняної індустрії мікроорганізмів і створенням нової галузі – мікробіологічної промисловості. Основним її завданням було виробництво біологічно активних сполук (білково-вітамінних концентратів, амінокислот, антибіотиків, ферментів, вітамінів, стимуляторів росту рослин тощо) сільськогосподарського та промислового призначення.

Нова галузь промисловості мала потребу у нових фахівцях. Для підготовки таких спеціалістів наприкінці 60-х років на базі кафедри технічної мікробіології Київського технологічного інституту харчової промисловості (нині НУХТ) була відкрита кафедра технології мікробіологічних і вітамінних виробництв. У 1966 році кафедра стала випусковою: вперше в Україні здійснився набір майбутніх інженерів-технологів за спеціальністю "Технологія мікробіологічних і вітамінних виробництв". Це було зумовлено тим, що, по-перше, готувати фахівців для мікробіологічної промисловості повинні були спеціалісти, які мають великий досвід роботи з мікроорганізмами, і на кафедрах, де є необхідна матеріально-технічна база. По-друге, робота з мікроорганізмами в промислових умовах вимагала відповідних інженерних знань. Таке вдале поєднання мікробіології та інженерії стало можливим у Київському технологічному інституті харчової промисловості. Отже, кафедра біотехнології і мікробіології Національного університету харчових технологій була першою і впродовж більше 20 років залишалася єдиною в Україні, де готували фахівців для мікробіологічної (біотехнологічної) галузі. А перший, як тепер прийнято говорити, експериментальний, випуск фахівців-біотехнологів за спеціальністю «Технологія мікробіологічних і вітамінних виробництв» відбувся у 1971 році.

У 1988 році кафедра одержала оновлену назву біотехнології мікробного синтезу, а вже у 2011 р. здобула свою нинішню назву – кафедра біотехнології і мікробіології. Це унікальний у своєму роді підрозділ не стільки за назвою, скільки за реалізацією навчальної, наукової, методичної й виховної роботи. І саме кафедру біотехнології і мікробіології НУХТ, справді, можна вважати колискою біотехнологічної освіти в Україні.

У 90-х роках ХХ ст. в Україні підготовку фахівців за спеціальністю «Біотехнологія» стали здійснювати в рамках напряму 0916 «Хімічна технологія та інженерія». У січні 2003 р. спеціальність «Біотехнологія» була виключена з напряму «Хімічна технологія та інженерія», оскільки було створено новий напрям підготовки 0929 «Біотехнологія», у рамках якого відкрито спеціальності «Промислова біотехнологія», «Біотехнологія біологічно активних речовин» і «Екобіотехнологія». У березні 2006 р. Міністерством освіти і науки України (наказ № 221 від 21.03.2006) затверджено галузеві стандарти (освітньо-професійна програма і освітньо-кваліфікаційна характеристика) підготовки бакалавра за напрямом 0929 «Біотехнологія», які розроблялись за безпосередньої участі провідних фахівців кафедри БТМ: завідувача кафедри, д.б.н., проф. Тетяни Павлівни Пирог та доцента кафедри Наталії Миколаївни Грегірчак.

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 13.12.2006 р. № 1719 затверджено новий перелік напрямів підготовки та галузей знань, в якому в галузі знань «Біотехнологія» (0514) виділено два напрями підготовки: «Біотехнологія» (051401) та «Біомедична інженерія» (051402). Галузевий стандарт підготовки бакалавра за напрямом 051401 «Біотехнологія», співавторами якого були Тетяна Пирог і Наталія Грегірчак, затверджено у 2012 р. (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 832 від 19.07.2012 р.).

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» та Наказу МОН України № 1151 від 06.11.2015 «Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» підготовку фахівців для біотехнологічної галузі здійснюють за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Базуючись на багаторічному досвіді підготовки фахівців для біотехнологічної галузі, у 2016 р. проєктною групою у складі провідних спеціалістів кафедри за участі стейкхолдерів було розроблено ОПП «Біотехнологія» підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія». У 2017 р. було здійснено перегляд ОПП на основі проекту стандарту вищої освіти і ОПП отримала нову назву «Біотехнології: фармацевтична, промислова, харчова, природоохоронна».

Подальший перегляд ОПП відповідно до стандарту вищої освіти підготовки бакалаврів за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія» галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія» затвердженого і введеного в дію Наказом Міністерства освіти і науки України від 04.10.2018 р. № 1070 відбувся у 2019 році. Відповідно до Положення про розроблення, затвердження, моніторинг та перегляд освітніх програм у НУХТ, ОПП проходить щорічний внутрішній моніторинг та відкрите громадське обговорення, у результаті яких до ОПП вносяться відповідні зміни, які враховують побажання здобувачів освіти та стейкхолдерів, а також рекомендації Центру моніторингу якості та координації освітньої діяльності НУХТ, рішення Вченої ради НУХТ та МОН. Зміни в ОПП наведені у вигляді таблиць: 2020 р.; 2021 р., 2022 р.. Діюча редакція ОПП затверджена Вченою радою НУХТ (протокол № 18 від 26 травня 2022 р.) і введена в дію з 01.09.2022 (наказ №33 від 01.06.2022 р.)

Події у світлинах

Ви знаходитесь тут: Про кафедру Унікальний досвід підготовки фахівців-біотехнологів