Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Тематика студентських наукових робіт

Теми студентських наукових робіт 2018-2019 н.р.

Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Спеціалізація «Промислова біотехнологія»

 

1

Визначення вуглеводних компонентів сульфатвідновлювальних бактерій за допомогою лектин-зв’язуючого аналізу

2

Отримання трансгенних рослин пшениці Triticum aestivum L. шляхом Agrobacterium-опосередкованої трансформації in planta

3

Збагачення дріжджових клітин мікронутрієнтами

4

Біотехнологія трансглутамінази та перспективи її практичного застосування

5

Використання лігнінмодифікуючих ферментів у природоохоронних біотехнологіях

6

Характеристика грибів роду Hericium та перспективи їх практичного використання

7

Корегуюча дія наночастинок церію в умовах розвитку дилятаційної кардіоміопатії

8

Використання нанорозмірних часток золота для покращення аналітичних характеристик ферментних біосенсорів

9

Пухлино-асоційовані адипоцити в мікрооточенні та перебігу раку шлунку

10

Біотехнологія ферментів кутиназ та їх практичне застосування

 

Спеціалізація «Фармацевтична біотехнологія»

 

1

Отримання рекомбінантних білків як компонентів вакцин проти ВІЛ/СНІД

2

Синтез фітогормонів промислово цінними ґрунтовими мікроорганізмами

3

Синтез поверхнево-активних речовин Nocardia vaсcinii ІМВ В-7405 на змішаних промислових відходах

4

Очищення води від ксенобіотиків ароматичної природи з використанням іммобілізованих бактерій роду Bacillus

5

Використання надкритичної флюїдної екстракції для виробництва сухого екстракту Hypericum perforatum L.

6

Вплив глікан-гліколіпідного комплексу мікробного походження на віруси рослин

7

Біологічні властивості поверхнево-активних речовин Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241, синтезованих на промислових відходах

8

Ендофітні гриби як продуценти речовин з протипухлинними властивостями

9

Регуляція антимікробної та антиадгезивної активності поверхнево-активних речовин Nocardia vaccinii ІМВ В-7405

10

Сучасні аспекти біотехнології протипухлинного антибіотика рапаміцину

11

Дослідження біобезпеки харчових продуктів з біодеградабельними харчовими покриттями

12

Генетично модифіковані штами актинобактерій Streptomyces globisporus 1912 і Streptomyces cyanogenus S136 як продуценти протипухлинних антибіотиків

13

Імуномодулятори на основі бактеріальних ліпополісахаридів

14

Особливості біотехнологічного одержання N-ацетилглюкозаміну

15

Мікробіологічні ризики кондитерських виробів

16

Вплив технологічних режимів на синтез рекомбінантного інсуліну

17

Технологія отримання наноемульсії вакцини проти гепатиту В

Теми студентських наукових робіт 2016-2017 н.р.

Напрям 6.051401 «Біотехнологія»

1

Культивування Nocardia vaccinii ІМВ В-7405 з метою одержання поверхнево-активних речовин для використання у природоохоронних технологіях

2

Розробка потенціометричного біосенсора для визначення аргініну на основі L-аргінази

3

Роль поверхнево-активних речовин Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241 у руйнуванні біоплівок

4

Культивування Pichia anomala з метою одержання ліпідів як сировини для виробництва біодизелю

5

Оптимізація умов Agrobacterium-опосередкованої трансформації м’якої пшениці

6

Біосинтез поверхнево-активних речовин Rhodococcus erythropolis ІМВ Ас-5017 на відпрацьованій олії для деструкції нафтових забруднень

7

Біологічні властивості Hericium erinaceus

8

Антимікробна активність поверхнево-активних речовин Nocardia vaccinii ІМВ В-7405, синтезованих за дії біологічних індукторів

9

Розробка амперометричного біосенсора для визначення глутамату

10

Біосинтез ліпідів Rhоdotorula gracilis як сировини для біопалива

11

Використання антибіотика Цефепім у біотехнології Triticum aestivum

12

Вплив антибіотику Цефтриаксон на морфо-генетичні процеси пшениці м’якої сорту «Ятрань 60»

13

Біологічно активні речовини Hericium coralloides

14

Реалізація біотехнологічних методів очищення стічних вод від сполук нітрогену шляхом ANNAMOX процесу

15

Виявлення генетичних змін тритикале під дією хімічних мутагенів за допомогою системи IRAP

16

Застосування рослинної сировини у складі харчових продуктів та її вплив на мікробіологічні показники

17

Антагоністичні властивості пробіотичного препарату у складі їстівних плівок

18

Вплив жирних кислот на формування біоплівки сульфатвідновлювальних бактерій

19

Мікробіологічна безпека кондитерських виробів нової рецептури

 

Спеціальність 8.05140101 «Промислова біотехнологія»

1

Біоінженерні конструкції на основі абзимів

2

Перспективи використання нової заквашувальної композиції для ферментування рослинної сировини

3

Фітопатогенні бактерії в біотехнології

4

Біологічна активність поліглутамінової кислоти штаму Bacillus sp. М20-Г

5

Перспективи використання пробіотичних властивостей дріжджів Saccharomyces boulardii

 

Спеціальність 8.05140103 «Фармацевтична біотехнологія»

1

Влив потенційних геропротекторних фармацевтичних препаратів за умов їх комбінованого застосування на життєздатність експериментальних мишей

2

Дослідження впливу фулерену С60 на метаболічні показники та тривалість життя мишей лінії СВА/Са

3

Вплив кверцетину на виразність стрептозотоцинового діабету у мишей

4

Досягнення біотехнології в розробці протиракових вакцин

5

Генетично модифіковані рослини як джерело біологічно активних речовин медичного призначення

6

Біологічні властивості поверхнево-активних речовин, синтезованих Nocardia vaccinni IMB B-7405 на промислових відходах

7

Інтенсифікація синтезу поверхнево-активних речовин Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241 на відпрацьованій  соняшниковій олії

8

Вікові особливості стрептозотоцинового діабету у мишей

9

Особливості реєстрації лікарського препарату Цитрамон

10

Міцеліальні гриби як джерело отримання полісахаридів з іммуномодулюючими властивостями

 

Спеціальність 8.05140105 «Екологічна біотехнологія та біоенергетика»

1

Сучасні методи детекції патогенів

2

Сучасний стан та перспективи біотехнологічного одержання водню

 

Теми студентських наукових робіт 2015-2016 н.р.

Напрям 6.051401 «Біотехнологія»

1

Біосинтез поверхнево-активних речовин Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241 з антимікробними властивостями

2

Дослідження перекисного окиснення ліпідів у Cladosporium cladosporioides в умовах хронічного низькоінтенсивного опромінення

3

Біосинтез екзополісахаридів Streptococcus thermophilus

4

Дослідження впливу наночастинок з цисплатином на ракові клітини

5

Біосинтез екзополісахариду етаполану з емульгувальними властивостями для миття танкерів з-під нафти

6

Дослідження антивірусних властивостей тилорону на моделі вірусу тютюнової мозаїки

7

Біосинтез бактеріоцинів Lactobacillus casei

8

Антифітовірусна дія наночасток діоксиду церію

9

Розроблення портативного біосенсора для визначення холіну в харчових продуктах

10

Вплив протипухлинних препаратів рослинного походження на клітинний цитоскелет

11

a-Амілаза як маркер розвитку гострого панкреатиту

12

Дослідження умов біосинтезу та основних фізико-хімічних властивостей целюлазного комплексу Fennellia sp.

13

Вплив поліфенольних сполук на характерні показники цукрового діабету 1-го типу

14

Мікробні метаболіти як індикатори контамінації буряко-цукрового виробництва

15

Антагоністична активність дріжджів, виділених з різних місць існування

16

Ксиланазна активність мікроміцетів Fennellia sp

17

Дослідження рівня експресії білків фактора транскрипції NF-kB у лімфоцитах периферічної крові хворих на лімфолейкемію

18

Розроблення амперометричного біосенсора на основі наночастинок металів та нанопористого кремнієвого композиту

 

Теми студентських наукових робіт 2014-2015 н.р.

Спеціальність 8.05140101 «Промислова біотехнологія»

1

Перспективи одержання і використання мікробних полілактатів

2

Біотехнологічні аспекти виробництва харчових продуктів з використанням мікроорганізмів та ферментів мікробного походження

3

Вплив рецептурних компонентів на мікробіологічну безпеку білоквмісних харчових продуктів

4

Виробництво протитуберкульозної вакцини для ветеринарної медицини

5

Мікробіологічні показники функціональних напоїв, отриманих за різних технологічних режимів

6

Створення потенціометричного біосенсору для визначення сечової кислоти

7

Антагоністична активність лактобактерій щодо технічно шкідливої мікрофлори

8

Перспективи використання абзимів молока при створенні функціональних продуктів

9

Казеїни коров’ячого молока як джерело біологічно активних пептидів

 

Спеціальність 8.05140103 «Фармацевтична біотехнологія»

1

Сучасні мукоадгезивні лікарські засоби мікробного походження

2

Мікробіологічні показники хліба за використання різних штамів дріжджів Saccharomyces

3

Синтез мікробного полісахариду етаполану на олієвмісних промислових відходах

4

Противірусний ефект структурних аналогів тилорону на моделі герпетичної інфекції

5

Ефективність протипухлинної дії наночасток діоксиду церію in vivo

6

Геропротекторна дія комплексу фармацевтичних препаратів на мишей лінії C57Bl/6

7

Вплив Ізатізону на апоптоз культур клітин К-562

8

Оптимізація умов культивування Fennellia sp 2608 з метою підвищення синтезу гідролітичних ферментів

9

Протипухлинні лікарські засоби, одержувані біотехнологічними методами

10

Біотехнологія карбапенемів з підвищеною стійкістю до β-лактамаз

11

Вплив радіації на процеси перекисного окиснення ліпідів та ферменти антиоксидантного захисту у мікроміцетів з радіоадаптативними властивостями

12

Вплив умов культивування на антиадгезивні властивості поверхнево-активних речовин Acinetobacter calcoaceticus IMB B-7241

13

Сучасні досягнення біотехнології для виробництва біологічно активних сполук лікувально-профілактичного і функціонального призначення

 

Спеціальність 8.05140105 «Екологічна біотехнологія та біоенергетика»

1

Біотехнологічний потенціал та перспективи використання у природоохоронних біотехнологіях вищих базидіоміцетів Hypsizygus marmoreus

2

Генетичні модифікації у харчовій біотехнології: перспективи, безпечність та ризики

Події у світлинах

 Випуск бакалаврів. Червень 2019 р. 

 Захисти бакалаврів. Червень 2019 р. 

 Всеукраїнська олімпіада з Біотехнології 2019 р. 

 85-а НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ, АСПІРАНТІВ І СТУДЕНТІВ. Квітень 2019. 

 Випуск магістрів та бакалаврів. Березень 2019 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2019. 

 Посвята у студенти. Серпень 2018. 

 Фотоконкурс «Мій улюблений куточок НУХТ». 

 Випуск бакалаврів. Червень 2018 року. 

 Захисти бакалаврів та магістрів. Червень 2018 року. 

 Всеукраїнська олімпіада з Біотехнології. 2018 рік 

 84-а НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ, АСПІРАНТІВ І СТУДЕНТІВ. Квітень 2018.

 Випуск магістрів. Березень 2018

 Захисти бакалаврів та магістрів. Лютий 2018

 Вечір факультету. Листопад 2017

 День туризму 2017

 Посвята у студенти. Серпень 2017

 Випуск бакалаврів та спеціалістів. Червень 2017

 Захисти бакалаврів. Червень 2017

 ІІ тур Всеукраїнської студентської олімпіади з біотехнології 2017. Фотозвіт

 83-я Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті». 

 Вечір факультету (присвячений 50-річчю започаткування інженерної біотехнологічної освіти в Україні). Листопад 2016

Посвята у студенти. Серпень 2016

Випуск бакалаврів і спеціалістів 2016

Захисти бакалаврів. Червень 2016

Олімпіада з біотехнології 2016. Фотозвіт

Вечір факультету. Листопад 2015

Посвята у студенти. Серпень 2015

Випуск 2015

Всеукраїнська олімпіада з біотехнології. Травень 2015

81 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів. Квітень 2015

Вечір факультету. Жовтень 2014

День туризму. Вересень 2014

Посвячення у студенти.
Серпень 2014


Ви знаходитесь тут: Наукова діяльність Тематика студентських наукових робіт