Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Тематика студентських наукових робіт

Теми студентських наукових робіт 2019-2020 н.р.

Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Спеціалізація «Промислова біотехнологія»

 

1

Сучасні біотехнології отримання засобів захисту рослин на основі міцеліальних грибів

2

Біотехнологічні аспекти створення біодеградабельних пластмас

3

Технологічні особливості отримання В-галактозидази за допомогою психрофільних мікроорганізмів

4

Мікроміцети як продуценти целюлозолітичних ферментних комплексів

5

Заквашувальні композиції у виробництві молочнокислих продуктів

6

Особливості біодеструкції пластикових відходів

7

Біосенсори на основі іммобілізованих клітин мікроорганізмів

8

Мікробний синтез гіалуронової кислоти

9

Ветеринарні пробіотичні препарати як альтернатива антибіотикам

 

Спеціалізація «Фармацевтична біотехнологія»

 

1

Модифікація інтерферонів І та ІІ типу іонами церію з метою підвищення його біологічних властивостей

2

Роль сульфатвідновлювадьних бактерій в біодеструкції полімерних і гумотехнічних матеріалів

3

Використання екстремальних та гіпертермофілів у біотехнології

4

Біотрансформація у виробництві підсолоджувачів

5

Імуносупресивні препарати мікробіологічного походження

6

Фітотоксична і геномодулювальна активність ліпополісахаридів Pseudomonas syringae atrofaciens 9780 i 9400

7

Вірусоподібні частки як наноплатформа для створення вакцин

8

Синергізм антиадгезивної дії поверхнево-активних речовин Nocardia vaсcinii ІМВ В-7405 та ефірних олій

9

Технологічні особливості створення лікарських засобів цільової доставки

10

Морські мікроорганізми як продуценти біологічно активних речовин

11

Протипухлинні властивості біологічно активних білкових фрагментів молозива

12

Антимікробна та антиадгезивна активність поверхнево-активних речовин Rhodococcus erythropolis ІМВ Ас-5017, синтезованих на гідрофобних та гідрофільних субстратах

13

Біокаталіз у виробництві лікарських засобів

14

Біотехнологія ферментних препаратів для загоєння ран

15

Встановлення прямої противірусної дії тилорону на моделі фага l

Теми студентських наукових робіт 2018-2019 н.р.

Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Спеціалізація «Промислова біотехнологія»

 

1

Визначення вуглеводних компонентів сульфатвідновлювальних бактерій за допомогою лектин-зв’язуючого аналізу

2

Отримання трансгенних рослин пшениці Triticum aestivum L. шляхом Agrobacterium-опосередкованої трансформації in planta

3

Збагачення дріжджових клітин мікронутрієнтами

4

Біотехнологія трансглутамінази та перспективи її практичного застосування

5

Використання лігнінмодифікуючих ферментів у природоохоронних біотехнологіях

6

Характеристика грибів роду Hericium та перспективи їх практичного використання

7

Корегуюча дія наночастинок церію в умовах розвитку дилятаційної кардіоміопатії

8

Використання нанорозмірних часток золота для покращення аналітичних характеристик ферментних біосенсорів

9

Пухлино-асоційовані адипоцити в мікрооточенні та перебігу раку шлунку

10

Біотехнологія ферментів кутиназ та їх практичне застосування

 

Спеціалізація «Фармацевтична біотехнологія»

 

1

Отримання рекомбінантних білків як компонентів вакцин проти ВІЛ/СНІД

2

Синтез фітогормонів промислово цінними ґрунтовими мікроорганізмами

3

Синтез поверхнево-активних речовин Nocardia vaсcinii ІМВ В-7405 на змішаних промислових відходах

4

Очищення води від ксенобіотиків ароматичної природи з використанням іммобілізованих бактерій роду Bacillus

5

Використання надкритичної флюїдної екстракції для виробництва сухого екстракту Hypericum perforatum L.

6

Вплив глікан-гліколіпідного комплексу мікробного походження на віруси рослин

7

Біологічні властивості поверхнево-активних речовин Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241, синтезованих на промислових відходах

8

Ендофітні гриби як продуценти речовин з протипухлинними властивостями

9

Регуляція антимікробної та антиадгезивної активності поверхнево-активних речовин Nocardia vaccinii ІМВ В-7405

10

Сучасні аспекти біотехнології протипухлинного антибіотика рапаміцину

11

Дослідження біобезпеки харчових продуктів з біодеградабельними харчовими покриттями

12

Генетично модифіковані штами актинобактерій Streptomyces globisporus 1912 і Streptomyces cyanogenus S136 як продуценти протипухлинних антибіотиків

13

Імуномодулятори на основі бактеріальних ліпополісахаридів

14

Особливості біотехнологічного одержання N-ацетилглюкозаміну

15

Мікробіологічні ризики кондитерських виробів

16

Вплив технологічних режимів на синтез рекомбінантного інсуліну

17

Технологія отримання наноемульсії вакцини проти гепатиту В

Теми студентських наукових робіт 2017-2018 н.р.

Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Спеціалізація «Промислова біотехнологія»

 

1

ANAMМOX-бактерії у природоохоронних технологіях

2

Антимікробні метаболіти молочнокислих бактерій

3

Мікробіологічний синтез лактобіонової кислоти на відходах молочного виробництва

4

Біоетанол, бутанол та водень як альтернативні джерела енергії

5

Про- та антиоксидантний статус живих організмів як критерій впливу g-опромінення

6

Утилізація рослинних залишків у вигляді композитних теплоізоляційних матеріалів з використанням міцеліальних грибів

7

Лактоферин як основа препаратів антивірусного захисту та імуномодуляційної корекції організму людини

8

Детоксикуючий засіб дефероксамін для терапії розсіяного склерозу

 

Спеціалізація «Фармацевтична біотехнологія»

 

1

Біологічні властивості імунологічно активних фрагментів молозива

2

Інтенсифікація біосинтезу мікробного екзополісахариду етаполану на суміші меляси та соняшникової олії

3

Ефективні методи детекції мікроорганізмів та перспективи їх використання

4

Вплив наночасток діоксиду церію на біологічну активність гамма інтерферону

5

Вплив бактеріального ліпополісахариду на імунну систему та тривалість життя Drosophila melanogaster

6

Мікробіологічні ризики м’ясних виробів нової рецептури

7

Біотехнологія рекомбінантного білка пегфілграстиму для профілактики і лікування нейропенії

8

Вплив стромального мікрооточення на метастатичні властивості пухлинних клітин

9

Фармацевтична розробка складу та технології таблетованого лікарського засобу на основі тіоктової кислоти

10

Технологічні аспекти одержання протипухлинних ферментів мікробного походження

11

Сучасний стан та перспективи біотехнологічного отримання калусних клітин женьшеню

12

Акарбоза мікробного походження як потенційний геропротектор

13

Біологічні властивості нанокомпозиту діоксиду церію з фактором некрозу пухлин

14

Інноваційні підходи у виробництві антимікробних препаратів на основі сідероміцинів

 

Спеціалізація «Екологічна біотехнологія та біоенергетика»

 

1

Використання мікробних паливних елементів для отримання біоелектрики

2

Біотехнологічні підходи до деградації хлорорганічних пестицидів у ґрунті

Теми студентських наукових робіт 2016-2017 н.р.

Напрям 6.051401 «Біотехнологія»

1

Культивування Nocardia vaccinii ІМВ В-7405 з метою одержання поверхнево-активних речовин для використання у природоохоронних технологіях

2

Розробка потенціометричного біосенсора для визначення аргініну на основі L-аргінази

3

Роль поверхнево-активних речовин Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241 у руйнуванні біоплівок

4

Культивування Pichia anomala з метою одержання ліпідів як сировини для виробництва біодизелю

5

Оптимізація умов Agrobacterium-опосередкованої трансформації м’якої пшениці

6

Біосинтез поверхнево-активних речовин Rhodococcus erythropolis ІМВ Ас-5017 на відпрацьованій олії для деструкції нафтових забруднень

7

Біологічні властивості Hericium erinaceus

8

Антимікробна активність поверхнево-активних речовин Nocardia vaccinii ІМВ В-7405, синтезованих за дії біологічних індукторів

9

Розробка амперометричного біосенсора для визначення глутамату

10

Біосинтез ліпідів Rhоdotorula gracilis як сировини для біопалива

11

Використання антибіотика Цефепім у біотехнології Triticum aestivum

12

Вплив антибіотику Цефтриаксон на морфо-генетичні процеси пшениці м’якої сорту «Ятрань 60»

13

Біологічно активні речовини Hericium coralloides

14

Реалізація біотехнологічних методів очищення стічних вод від сполук нітрогену шляхом ANNAMOX процесу

15

Виявлення генетичних змін тритикале під дією хімічних мутагенів за допомогою системи IRAP

16

Застосування рослинної сировини у складі харчових продуктів та її вплив на мікробіологічні показники

17

Антагоністичні властивості пробіотичного препарату у складі їстівних плівок

18

Вплив жирних кислот на формування біоплівки сульфатвідновлювальних бактерій

19

Мікробіологічна безпека кондитерських виробів нової рецептури

 

Спеціальність 8.05140101 «Промислова біотехнологія»

1

Біоінженерні конструкції на основі абзимів

2

Перспективи використання нової заквашувальної композиції для ферментування рослинної сировини

3

Фітопатогенні бактерії в біотехнології

4

Біологічна активність поліглутамінової кислоти штаму Bacillus sp. М20-Г

5

Перспективи використання пробіотичних властивостей дріжджів Saccharomyces boulardii

 

Спеціальність 8.05140103 «Фармацевтична біотехнологія»

1

Влив потенційних геропротекторних фармацевтичних препаратів за умов їх комбінованого застосування на життєздатність експериментальних мишей

2

Дослідження впливу фулерену С60 на метаболічні показники та тривалість життя мишей лінії СВА/Са

3

Вплив кверцетину на виразність стрептозотоцинового діабету у мишей

4

Досягнення біотехнології в розробці протиракових вакцин

5

Генетично модифіковані рослини як джерело біологічно активних речовин медичного призначення

6

Біологічні властивості поверхнево-активних речовин, синтезованих Nocardia vaccinni IMB B-7405 на промислових відходах

7

Інтенсифікація синтезу поверхнево-активних речовин Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241 на відпрацьованій  соняшниковій олії

8

Вікові особливості стрептозотоцинового діабету у мишей

9

Особливості реєстрації лікарського препарату Цитрамон

10

Міцеліальні гриби як джерело отримання полісахаридів з іммуномодулюючими властивостями

 

Спеціальність 8.05140105 «Екологічна біотехнологія та біоенергетика»

1

Сучасні методи детекції патогенів

2

Сучасний стан та перспективи біотехнологічного одержання водню

 

Ви знаходитесь тут: Наукова діяльність Тематика студентських наукових робіт