Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Конференції за 2019 рік


1. Клименко Н.О., П’ятецька Д.В., Пирог Т.П. Вплив попередника на біосинтез ауксинів продуцентом ПАР Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-724 // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Майбутній науковець – 2019» (м. Сєвєродонецьк, 12 грудня 2019 р.). – Ч. 1. – С. 12-14.

2. Ярош М.Б., Вороненко А.А., Пирог Т.П. Інтенсифікація синтезу екзополісахариду етаполану на суміші ацетату натрію та соняшникової олії // Там же. – С. 33.

3. Мальцева А.В., Євтушенко О.В. Дослідження виробничого травматизму при виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів // Там же. – С. 272-274.

4. Потапенко В.В., Скроцька О.І. Синтез біоетанолу дріжджами Saccharomyces cerevisiae на лігноцелюлозних субстратах // Там же. – С. 282.

 


1. Klyuchka L.V., Pirog T.P. Synergistic action on microorganisms of the natural origin biocides // VII Annual scientific and practical conference of Farmak’s School of young scientists with international involvement «Science and modern pharmaceutical manufacturing» (November 21, 2019, «Farmak» JSC, Kyiv, Ukraine). – Український медичний часопис. – 2019. – Т. 2, № 6 (2) (134). – С. 29-30.

2. Klyuchka L.V., Pirog T.P. Co-cultivation of microorganisms as a factor of increasing antimicrobial and antiadhesive properties of synthesized metabolites // Там же. – С. 30.

3. Kharchenko Y., Skrotska O.I. Biogenic silver nanoparticles as potential antimicrobic agents // Там же. – С. 33-34.

4. Petrenko N., Pirog T.P. Biological activity of surfactants of Rhodococcus erythropolis IMV Ac-5017 // Там же. – С. 41-42.

5. Kiryan T.L., Vorontsov О.О. Perspectives of implementation of antivirus medicines production in Ukraine // Там же. – С. 46-47.

 

 Завантажити збірник


1. Kliuchka I., Kliuchka L., Pirog T. Antimicrobial effect of surfactants, essential oils and their mixtures // Сборник тезисов международной конференции молодых ученых «Фундаментальные исследования и инновации в молекулярной биологии, биотехнологии, биохимии» (г. Алматы, Республика Казахстан, 28-29 ноября 2019 г.). – С. 61.

2. Petrenko N.M., Pirog T.P. Antimicrobial activity of surfactants of Rhodococcus erythropolis IMV AC-5017 // Там же. – С. 63.

3. Вороненко А.А., Ярош М.Б., Пирог Т.П. Биосинтез микробного экзополисахарида этаполана на смеси ацетата натрия и рафинированного подсолнечного масла // Там же. – С. 75.

4. Клименко Н.А., Пятецкая Д.В., Пирог Т.П. Образование ауксинов продуцентом поверхностно-активных веществ Nocardia vaccinii ИМВ В-7405 в присутствии предшественника биосинтеза // Там же. – С. 81.

5. Ключка Л.В., Пирог Т.П. Антимикробные свойства смеси поверхностно-активных веществ Nocаrdia vacсinii ИМВ В-7405 и лекарственных препаратов // Там же. – С. 82.

6. Старовойтова С.А. Новое поколение пробиотиков – кобиотики // Там же. – С. 93.

7. Ярова А.А., Царёва А.М., Пирог Т.П. Влияние дрожжей рода Candida на биологическую ктивность поверхностно-активных веществ Nocardia vacinii IMB B-7405 // Там же. – С. 101.


1. Зварич А.О., Пирог Т.П. Обробка овочів екзометаболітами Аcinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241 та Nocardia vaccinii ІMВ B-7405 для подовження терміну їх зберігання // Збірник тез VIІІ Міжнародної науково-практичної онлайн конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Біотехнологія: звершення та надії» (м. Київ, 15 листопада 2019 р.). – С. 38-40.

 2. Харченко Є., Скроцька О.І. Перспективи використання бактерій для синтезу біогенних наночасток на прикладі наночасток срібла і золота // Там же. – С. 48-49.

 3. Klyuchka L.V., Klyuchka I.V., Pirog T.P. Synergistic action on microorganisms of the mixter of surfactants and essential oils // Там же. – С. 50-51.

 4. Мартинюк А.О., Пирог Т.П. Біологічна активність поверхнево-активних речовин синтезованих морськими мікроорганізмами // Там же. – С. 55-56.

 5. Старовойтова С.О. Кобіотики, як новий вид пробіотиків // Там же. – С. 66.

 6. Танана М. Сфери застосування та властивості хітозанів як перспективних засобів захисту рослин // Там же. – С. 67.

 7. Вороненко А.А., Ярош М.Б., Пирог Т.П. Оптимізація синтезу екзополісахариду етаполану на суміші ацетату натрію та рафінованої соняшникової олії // Там же. – С. 69-70.

 8. Ярова Г.А., Пирог Т.П. Вплив конкурентних мікроорганізмів на біологічну активність поверхнево-активних речовин Rhodococcus erythropolis IMB Ac-5017 // Там же. – С. 80.

 9. Клименко Н.О., П’ятецька Д.В., Пирог Т.П. Вплив якості олії на синтез ауксинів продуцентом поверхнево-активних речовин Nocardia vaccinii ІМВ В-7405 // Там же. – С. 89-91.

 10. Вискірко С.І., Скроцька О.І. Матриксні металопротеїнази як маркери моніторингу формування та розвитку віддалених мікрометастазів // Там же. – С. 116-117.

 11. Янчук І.В., Скроцька О.І. Ефективність застосування противірусного засобу тилорону в клінічній практиці // Там же. – С. 117-118.

 12. Волошина И.Н., Шидловская О.А., Бойко Т.А. Использование Saccharomyces в животноводстве // Там же. – С. 123-124.

 13. Черепанський В.В., Грегірчак Н.М. Дослідження виживання пробіотичних штамів мікроорганізмів у біоплівці для харчових продуктів // Там же. – С. 181-182.


1. Солошенко К.І., Лич І.В., Волошина І.М. Використання козиного молока у косметології // Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів «Науково-практичні розробки молодих учених в хімічній, харчовій та парфумерно-косметичній галузях промисловості» (м. Херсон, 14-15 Листопада 2019 року). – С. 57-59.

 

 

 

 

 

 

 

 1. Soloshenko K. Goat milk and colostrumvaluable wellness products // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека» (м. Київ, 14-15 листопада 2019 р.) – С. 57-58.

 2. Naumenko N. Khonkiv M. Proofreading as a key stage of scientific text processing // Там же. – С. 115-116.

 

 

 

 

 

 

 

 


1. Волошина І.М., Лич І.В., Шкотова Л.В. Біохімічний потенціал гіалуронової кислоти у косметичних засобах // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії» (м. Харків, 14-15 листопада 2019 р.). – С. 69-70.

2. Калабська В.В., Скроцька О.І. Отримання вірусоподібних часток з використанням рекомбінантних мікроорганізмів // Там же. – С. 98-99.
3. Солошенко К.І., Лич І.В., Волошина І.М. Білки козиного молозива та їх роль у створенні природного імунітету // Там же. – С. 178-181.

 

 

 

 

 

 


1. Каташов С.О., Хоньків М.О., Даниленко С.Г., Ніжельська О.І., Мариненко Л.В. Сорбція пробіотичних культур ентеросорбентами на основі високодисперсного кремнезему // Збірник наукових праць за матеріалами VII Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний розвиток харчової індустрії» (м. Київ, 21 листопада 2019 р.) – С. 39-41.

 

2. Хоньків М.О., Даниленко С.Г. Фізіологічні особливості штамів Lactobacillus buchneri виділених з спонтанної мікробіоти силосу // Там же – С. 84-85.

 

 

 

 

 


1. Kliuchka I.V., Kliuchka I.V., Pirog T.P. Biological properties a mixture of essential oils and microbial surfactants // Збірник наукових праць «Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології». Випуск 6 (м. Харків, 7-8 листопада 2019 р.). – С. 19-20.

2. Petrenko N.M., Pirog T.P. Antimicrobial and anti-adhesive activity of surfactants of Rhodococcus erythropolis IMV Ac-5017 // Там же. – С. 28-29.

3. Starovoitova S.A. Cobiotics a new conception of probiotics // Там же. – С. 37-41.

4. Voronenko A.A., Yarosh M.B., Pirog T.P. Prospects of microbial exopolysaccharide ethapolan production on the mixture of molasses and mixed waste oil // Там же. – С. 42-43.

5. Вискірко С.І., Скроцька О.І., Ганусевич І.І. Моніторинг формування та розвитку віддалених мікрометастазів з використанням в якості маркерів матриксних металопротеїназ // Там же. – С. 121.

6. Гайдук Ю.М., Пенчук Ю.М. Виділення та очищення підсолоджувачів // Там же. – С. 140-143.

7. Клименко Н.О., П’ятецька Д.В., Пирог Т.П., Леонова Н.О., Шевчук Т.А. Вплив попередника біосинтезу на утворення ауксинів продуцентом поверхнево-активних речовин Acinetobacter calcoacetus ІМВ В-7241 // Там же. – С. 222-223.

8. Ключка Л.В., Пирог Т.П. Антимікробна активність комплексу мікробних поверхнево-активних речовин та лікарських засобів // Там же. – С. 224-225. 

9. Моцар А.В., Лич І.В. Біоактивні пептиди молозива – поліфункціональний парафармацевтик // Там же. – С. 345-346.

10. Пирог Т.П., Зварич А.О. Післязбиральна обробка солодкого перцю поверхнево-активними речовинами Аcinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241 та Nocardia vaccinii ІMВ B-7405 // Там же. – С. 378-379.

11. Черепанський В.В., Грегірчак Н.М. Використання вітчизняних штамів лактобацил в розробці українських пробіотичних препаратів // Там же. – С. 489-492.

12. Янчук І.В., Скроцька О.І. Використання тилорону як антибактеріальної сполуки // Там же. – С. 521-524.

13. Ярова Г.А., Царьова А.М., Пирог Т.П. Вплив дріжджів роду Candida на біологічну активність поверхнево-активних речовин Nocardia vacinii IMB B-7405 // Там же. – С. 526.

 Завантажити збірник


1. Ключка Л.В., Царьова А.М., Ярова Г.А., Пирог Т.П. Антимікробна активність поверхнево-активних речовин Nocardia vaccinii ІМВ В-7405, синтезованих на наявності дріжджів роду Candida // Програма та тези матеріалів VIIІ Міжнародної науково-технічної конференції «Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції» (м. Київ, НУХТ, 5-6 листопада 2019 р.) – С. 19-20.

2. Подолянчук В.М., Чорний В.М., Зав’ялов В.Л., Мисюра Т.Г. Дослідження кінетики екстрагування розчинних речовин з рослинної сировини та математичний опис процесу // Там же. – С. 29-30.

3. Пирог Т.П., П’ятецька Д.В., Клименко Н.О., Леонова Н.О., Шевчук Т.А. Синтез гіберелінів продуцентами поверхнево-активних речовин Nocardia vaccinii ІМВ В-7405, Acinetobacter calcoaceticus IМВ В-7241 та Rhodococcus erythropolis ІМВ Ас-5017 // Там же. – С. 31-32.

4. Пирог Т.П., П’ятецька Д.В., Клименко Н.О., Леонова Н.О., Шевчук Т.А. Інтенсифікація синтезу фітогормонів ауксинової природи у продуцента поверхнево-активних речовин Nocardia vaccinii ІМВ В-7405 // Там же. – С. 33-35.

5. Хоньків М.О., Іскра К.О., Даниленко С.Г. Лактобацили для силосування рослинної сировини // Там же. – С. 37-39.

6. Гудзенко О.В. Особливості використання α-L-рамнозидаз у харчових технологіях // Там же. – С. 46-47.

7. Сулейко Т.Л., Семенова О.І., Бублієнко Н.О. Прикладна природоохоронна біотехнологія в харчовій промисловості // Там же. – С. 52-53.

8. Пирог Т.П., Зварич А.О. Вплив мікробних поверхнево-активних речовин на тривалість зберігання овочів // Там же. – С. 58-59.

9. Луцай Д.А., Палійчук О.І., Пирог Т.П. Вплив двовалентних катіонів на антимікробну активність поверхнево-активних речовин Acinetobacter calcoaceticus IМВ В-7241 та Rhodococcus erythropolis IМВ Ас-5017 // Там же. – С. 60-61.

10. Буценко Л.М. Біотехнологічні препарати у контролі збудника базального бактеріозу пшениці // Там же. – С. 62-64.

11. Ярош М.Б., Вороненко А.А., Пирог Т.П. Використання суміші ацетату натрію та рафінованої соняшникової олії для одержання мікробного езополісахариду етаполану // Там же. – С. 64-66.

12. Кривець Т.Ю., Слободян О.П. Культивування Basillus subtilis для одержання пробіотичного імуномодулятора ветеринарного призначення // Там же. – С. 66-68.

13. Ключка І.В., Ключка Л.В., Пирог Т.П. Синергізм антимікробної дії суміші мікробних поверхнево-активних речовин та ефірної олії чайного дерева // Там же. – С. 70-72.

14. Боднар О.В., Скроцька О.І. Сучасні аспекти конструювання рекомбінантних продуцентів інтерферону // Там же. – С. 72-74.


1. Клименко Н.О., П’ятецька Д.В., Пирог Т.П. Інтенсифікація синтезу ауксинів штаму Nocardia vaccinii ІМВ В-7405 за умов росту на відпрацьованій олії // Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Науково-інноваційний супровід збалансованого природокористування» (м. Рівне, 31 жовтня 2019 р.). – С. 80-82.

 

 

 

 

 

 

 1. Клименко Н.А., Пятецкая Д.В., Пирог Т.П. Влияние экзометаболитов Rhodococcus erythropolis ИМВ Ас-5017 на урожайность ячменя // Материалы Международной научно-практической конференции «Техническое и кадровое обеспечение инновационных технологий в сельском хозяйстве» (г. Минск, Республика Беларусь, 24-25 октября 2019 г.). – Часть 2. – С. 176-177.

2. Пирог Т.П., Зварыч А.О. Перспективы использования поверхностно-активных веществ Acinetobacter calcoaceticus ИMB B-7241 для продления срока хранения овощей // Там же. – С. 184-186.

 

 

 

 

 

 


1. Калабська В.В., Скроцька О.І. Рослини як біореактори для синтезу вірусоподібних часток // Збірник наукових праць «Науково-практичні засади загальноінженерної підготовки фахівців фармації» (м. Харків, 24 жовтня 2019 р.). – С. 75-76.

2. Потапенко В.В., Скроцька О.І. Отримання рекомбінантних сполук з використанням дріжджів Saccharomyces cerevisiae // Там же. – С. 138-139.

3. Янчук І.В., Скроцька О.І. Застосування тилорону як перспективної протипухлинної сполуки // Там же. – С. 186-187.

 Завантажити збірник

 

 

 

 

 


1. Калабська В.В., Скроцька О.І. Вірусоподібні частки як компоненти протиракових вакцин // Матеріали науково-практичної internet-конференції «Актуальні питання клінічної фармакології та клінічної фармації» (м. Харків, 22-23 жовтня 2019 р.). – С. 18-20.

2. Вискірко С.І., Скроцька О.І., Ганусевич І.І. Роль матриксних металопротеїназ в утворенні та перебігу мінімальної залишкової хвороби // Там же. – С. 20-21.

3. Янчук І.В., Скроцька О.І. Протипухлинна дія тилорону // Там же. – С. 67-68.

4. Боднар О.В., Скроцька О.І. Використання дріжджів Pichia pastoris як експресійної системи для отримання гамма-інтерферону // Там же. – С. 236-237.

5. Стефанюк Б.Р., Скроцька О.І. Отримання кателіцидинів за допомогою рекомбінантних мікроорганізмів // Там же. – С. 236-237.

 Завантажити збірник

 

 

 


1. Антонюк С.І., Пирог Т.П., Ключка І.В., Палійчук О.І. Антиадгезивний потенціал поверхнево-активних речовин Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241, Rhodococcus erythropolis ІМВ AC-5017 і Nocardia vaccinii ІМВ В-7405 // Медична та клінічна хімія. – 2019. – Т. 21, № 3(80) (Додаток, Матеріали ХIІ Українського біохімічного конгресу м. Тернопіль (30 вересня – 4 жовтня 2019 р.). – С. 259.

2. Борзова Н.В., Гудзенко О.В. Ензиматичний гідроліз рослинних глікозидів альфа-L-рамнозидазою Eupenicillium erubescens // Там же. – С. 263.

3. Ключка Л.В., Пирог Т.П. Спільне культивування Nocardia vaccinii ІМВ В-7405 із сторонніми мікроорганізмами як фактор регуляції антимікробної активності поверхнево-активних речовин // Там же. – С. 269.

4. Ключка І.В., Ключка Л.В., Пирог Т.Т. Синергізм антимікробної дії поверхнево-активних речовин та лікарських засобів // Там же. – С. 270.

5. Луцай Д.А., Пирог Т.П., Ключка Л.В., Палійчук О.І. Руйнування біоплівок за дії поверхнево-активних речовин Acinetobacter calcoaceticus IМВ В-7241, Rhodococcus erythropolis IМВ АС-5017, Nocardia vaccinii ІМВ В-7405 // Там же. – С. 273.

6. Пирог Т.П., Ключка Л.В., Палійчук О.І., Шевчук Т.А. Регуляція антимікробної активності поверхнево-активних речовин // Там же. – С. 280.

7. Piatetska D.V., Leonova N.O., Pirog T.P., Shevchuk T.A., Iutynska H.O. The yields of tomatoes and barley under the influence of exometabolites Nocardia vacсinii IMV В-7405, Acinetobacter calcoaceticus IMV B-7241 and Rhodococcus erythropolis IMV АС-5017 // Там же. – С. 320.

 


1. Гайдук Ю.М., Пенчук Ю.М. Сучасні аспекти розробки та промислового виробництва D-тагатози // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною «Сучасна фармація: історія, реалії та перспективи розвитку» (19-20 вересня 2019 р., м. Харків). – Т. 1. – С. 98-99.

2. Старовойтова С.О. Сучасний напрямок технології пробіотиків – розробка кобіотиків // Там же. – Т. 2. – С. 4-5.

 

 

 

 

 

 

 


1. Даниленко С.Г., Грушковська А.О., Хоньків М.О. Відбір лактобактерій для закваски з житнього та пшеничного борошна // Матеріали VIІІ Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції «Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності» (м. Київ, 12 вересня 2019 р.). – С.43-44.

 

 

 

 

 

 

 

 


1. Косив А.Б., Карлаш Ю.В. Аллотропная модификация углерода как система для целевой доставки лекарств // Материалы Международной научно-практической конференции молодых ученых «Молодежь и инновации – 2019» (г. Горки, Республика Беларусь, 29-31 мая 2019 г.). – Часть 1. – С. 225-227.

2. Пирог Т.П., Гейченко Б.С., Зварыч А.О. Обработка фруктов и овощей поверхностно-активными веществами Rhodococcus erythropolis ИМВ Ас-5017 для продления срока хранения // Там же. – С. 250-253.

3. Старовойтова С.А. Кобиотики – новое слово в технологии пробиотиков // Там же. – С. 261-263.

 

 

 

 

 


1. Мартинюк А.О., Пирог Т.П. Синтез поверхнево-активних ліпопептидів морськими мікроорганізмами // Збірник статей V Всеукраїнської наукової конференції студентів «Наукова Україна» (м. Дніпро, 27-28 травня 2019 р.). – С. 59-63.

2. Мартинюк А.О., Пирог Т.П. Морські мікроорганізми як продуценти екзополісахаридів // Там же. – С. 63-67.

3. Гайдук Ю.М., Пенчук Ю.М. Сучасний стан та перспективи використання натуральних підсолоджувачів // Там же. – С. 82-86.

4. Ярош М.Б., Вороненко А.А., Пирог Т.П. Использование смеси ацетата натрия и рафинированного подсолнечного масла для синтеза микробного полисахарида этаполана // Там же. – С. 105-110.

 

 

 

 


1. Боднар О.В., Скроцкая О.И., Жолобак Н.М. Влияние ионов церия (IV) на противовирусную активность интерферона І типа in vitro // Тезисы докладов участников Республиканской конференции с международным участием, посвященной 110-летию со дня рождения В.А. Бандарина «Физико-химическая биология как основа современной медицины» (г. Минск, Республика Беларусь, 24 мая 2019 г.). – Часть 1. – С. 50-51.

2. Тимошук Е.В. Действие на фитопатогенные бактерии поверхностно-активных веществ, синтезированных в различных условиях культивирования Nocardia vaccinii ИМВ В-7405 // Там же. – Часть 2. – С. 114-116.

 

 

 

 

 


1. Янчук И.В. Исследование тилорона как антибактериального агента // Материалы 104-й Международной научно-практической конференции студентов и магистрантов «Студенты – науке и практике АПК» (г. Витебск, Республика Беларусь, 23 мая 2019 г.). – С. 152-153.

2. Тимошук Е.В., Пирог Т.П. Действие на фитопатогенные бактерии поверхностно-активных веществ, синтезированных в различных условиях культивирования Nocardia vaccinii ИМВ В-7405 // Там же. – С. 233-234.

 

 

 

 

 

 

 


1. Янчук І.В., Скроцька О.І. Низькомолекулярний індуктор інтерферону – тилорон як перспективний протипухлинний агент // Матеріали ХІІІ науково-практичної конференції з міжнародною участю «Управління якістю в фармації» (м. Харків, 17 травня 2019 р.). – С. 268-274.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1. Боднар О.В., Жолобак Н.М.,Скроцька О.І. Антивірусна дії іонів церію (ІІІ)за їх взаємодії з біологічними розчинами // Матеріали ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Біотехнологія ХХІ століття»: (м. Київ, 19 квітня 2019 р.). – С. 19.

2. Гайдук Ю.М., Пенчук Ю.М. D-тагатоза – природній підсоложувач для людей з порушеннями функціональних станів // Там же. – С. 26.

3. Гейченко Б.С., Зварич А.О. Вплив поверхнево-активних речовин Acenitobacter calcoaceticus IMV B-7241 та Nocardia vaccinii ІМВ В-7405 на якість солодкого перцю у процесі зберігання // Там же. – С. 27.

4. Тимошук К.В. Очищення екосистем від комплексних з металами нафтових забруднень: роль поверхнево-активних речовин Nocardia vaccinii ІМВ В-7405 // Там же. – С. 123.

 

 

 


1. Kosiv A.B., Karlash Yu.V. Modified micelles for efficient ophthalmic drug delivery of hydrophobic genistein // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю «Нанотехнології і наноматеріали у фармації та медицині» (м. Харків, 19 квітня 2019 р.). – С. 11.

2. Kosiv A.B., Karlash Yu.V. Ophtalmic gel with nanoparticles // Там же. – С. 12.

3. Kosiv A.B., Karlash Yu.V. Use of nanomicelles with the aim of overcoming resistance to doxorubicin // Там же. – С. 13.

 

 

 

 

 

 


1. Bondarenko A., Topchiy A., Abdulina D. Synthesis of metabolites by sulfate-reducing bacteria under influence of polymeric and rubber materials // Збірник тез XV Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології» (м. Львів, 9-11 квітня 2019 р.). – С. 99.

2. Chukan L., Petrenko O., Abdulina D. Effect of storage techniques on viability and metabolic activity of collection sulfate-reducing bacteria // Там же. – С. 99-100.

 

 

 

 

 

 

 


1. Kosiv A.B., Karlash Yu.V. Technological specifics of targeted delivery drugs // Матеріали XXVI Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів «Topical issues of new medicines development» (м. Харків, 10-12 квітня 2019 р.). – С. 167.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1. Hayduk Y., Halynska O. D-tagatose: potential drug and food ingredient // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Стратегії інноваційного розвитку природничих дисциплін: досвід, проблеми та перспективи» (м. Кропивницький, 21 березня 2019 р.). – С. 72-73.

2. Ярош М., Вороненко А., Пирог Т. Влияние способа подготовки мелассы в смеси с подсолнечным маслом на синтез этаполана // Там же. – С. 121-122.

3. Клименко Н., Пирог Т. Врожайність помідорів залежно від концентрації фітогормонів, синтезованих Nocardia vaccinii ІМВ В-7405 // Там же. – С. 123-124.

4. Косів А., Карлаш Ю. Мікробіологічний синтез циклоспорину А // Там же. – С. 132-133.

5. Гейченко Б., Зварич А., Пирог Т. Вплив поверхнево-активних речовин Rhodococcus erythropolis IMB Ас-5017 та Acinetobacter calcoaceticus IMВ B-7241 на тривалість зберігання брюсельської капусти та броколі // Там же. – С. 147-148.

6. Дуб’янська С., Буценко Л. Методи тестування на мутагенність чинників зовнішнього середовища // Там же. – С. 220-221.


1. Черепанский В., Покойовец К., Грегирчак Н. Исследование микробиологической безопасности хлеба // Сборник статей IV Международной научно-практической конференции «Переработка и управление качеством сельскохозяйственной продукции» (г. Минск, Республика Беларусь, 21-22 марта 2019 г.). – С. 233-235.

2. Ивахнюк, Н.А., Пирог Т.П. Биоконверсия смеси отработанных масел в экзополисахарид этаполан // Там же. – С. 357-358.

3. Клименко Н.А., Гаврилкина Д.В., Пирог Т.П., Леонова Н.О. Влияние рост-стимулирующих метаболитов Nocardia vaccinii ИМВ В-7405, синтезированных на подсолнечном масле, на урожайность помидоров // Там же. – С. 367-368.

 

 

 

 

 

 

 

 


1. Бондаренко А.І., Абдуліна Д.Р. Сезонна динаміка бактерій корозійно-активних біоплівок, що утворюються на поверхні водоочисних споруд // Тези науково-практичної конференції Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Екологія та екологічна безпека» (Полтава, 20-22 березня 2019 р.). – С. 36.

 

 

 

 

 

 

 

 


1. Моцар А.В., Солошенко К.І., Терещук Д.О., Лич І.В. Комбінований препарат біологічно активних білкових фрагментів молозива – антипод побічним реакціям // Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів» (м. Харків, 14-15 березня 2019 р.). – Т. 2. – С. 183-184.

 

 

 

 

 

 

 

 


1. Боднар О.В., Скроцька О.І. Препарати медичного призначення на основі інтерферонів // Збірник наукових праць «Сучасні аспекти створення екстемпоральних алопатичних, гомеопатичних і косметичних лікарських засобів». Випуск 3 (м. Харків, 1 березня 2019 р.). – С. 34-37.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1. Моцар А.В., Солошенко К.И., Лыч И.В. Биоактивные пептиды молозива – альтернатива антибиотекотерапии // Технология органических веществ: материалы докладов 83 научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов (с международным участием) (г. Минск, Республика Беларусь, 4-15 февраля 2019 г.). – С. 192-193.

2. Черепанский В., Покойовец К., Грегирчак Н. Оценка санитарного состояния хлебопекарного производства // Там же. – С. 195-196.

3. Ключка Л.В., Ключка И.В., Пирог Т.П. Синергизм антимикробного действия смеси эфирного масла чайного дерева и микробных поверхностно-активных веществ // Там же. – С. 197-198.

4. Гудзенко Е.В. Использование α-L-рамнозидазы Cryptococcus albidus в биотехнологии // Там же. – С. 184-185.

 

 


1. Клименко Н.А., Гаврилкина Д.В., Пирог Т.П., Леонова Н.О. Влияние фитогормонов Nocardia vaccinii ИМВ B-7405 и Acinetobacter сalcoaceticus ИМВ В-7241 на урожайность помидоров // Химическая технология и техника: материалы докладов 83 научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов (с международным участием) (г. Минск, Республика Беларусь, 4-15 февраля 2019 г.). – С. 140-141.

2. Сулейко Т.Л., Семѐнова Е.И., Бублиенко Н.А. Использование сапонита в процессе очистки сточных вод // Там же. – С. 144-145.

Ви знаходитесь тут: Наукова діяльність Участь у конференціях Конференції за 2019 рік