Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Конференції за 2020 рік


1. Бондарук С.В., Кернер А.О. Антимікробні речовини базидіоміцетних грибів як альтернатива антибіотикам // Збірник матеріалів VIІІ науково-практичної конференції школи молодих науковців АТ «Фармак» «Наука та сучасне фармацевтичне виробництво» (м. Київ, 2020 р.). – С. 5-6.

2. Видасов Н.В., Тетеріна С.М., Лихова О.О., Лупан В.Г., Козак Т.П. Вплив гіперінсулінемії на експресію маркерів епітеліально-мезенхімального переходу в клітинах раку передміхурової залози людини // Там же. – С. 8-9.

3. Лазюка Ю.В. Антибактеріальні та антифунгальні властивості біогенних наночасток селену // Там же. – С. 23-24.

4. Tsapko S.O. Yeast killer toxins as promising antifungal agents // Там же. – С. 36-37.

 

 

 


1. Бондарчук В.І., Скроцька О.І. Рекомбінантні білки, як основа субодиничних вакцини проти вірусу денге (Dengue virus) // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Майбутній науковець – 2020» (м. Сєвєродонецьк, 4 грудня 2020 р.). – С. 25-26.

2. Бондарук С.В., Красінько В.О. Антибактеріальні властивості плодових тіл представників відділу Basidiomycota // Там же. – С. 26-27.

3. Kerner A.O., Bondaruk S.V., Krasinko V.O. Prospects of the basidiomycetes in the fight against micromycetes-causing diseases // Там же. – С. 27-28.

4. Клименко Н.О., Жданюк В.І., П’ятецька Д.В., Пирог Т.П. Вплив попередника синтезу ауксинів на активність триптофантрансамінази Rhodococcus erythropolis ІМВ Ас-5017 // Там же. – С. 31-32.

5. Лазюка Ю.В., Скроцька О.І. Наночастки міді, отримані за допомогою мікроорганізмів та їх антибактеріальні властивості // Там же. – С. 35-36

6. Ярош М.Б., Вороненко А.А., Пирог Т.П. Вплив дробного внесення субстратів на синтез мікробного екзополісахариду етаполану на суміші етанолу та олії // Там же. – С. 36-37.

7. Tsapko S.О., Krasinko V.О. Biotechnological peculiarities of obtaining yeast killer toxins for application in winemaking // Там же. – С. 184-185.

Завантажити збірник

 


1. Ярова Г.А. Вплив катіонів кальцію у середовищі з гліцерином на здатність поверхнево-активних Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241 руйнувати біоплівки // Збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Хімія, біо- і нанотехнології, екологія та економіка в харчовій і косметичній промисловості» (м. Харків, 26-27 листопада 2020 р.). – С. 42-44.

2. Лазюка Ю.В., Скроцька О.І. Отримання наночасток металів біогенним способом для використання у косметології у якості консервантів // Там же. – С. 58-59.

 

Завантажити збірник

 

 

 

 1. Бахтій О.Л., Пирог Т.П. Руйнування біоплівок за дії суміші поверхнево-активних речовин Acinetobacter calcoaceticus IМВ В-7241 та антифунгальних засобів // Матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії» (м. Харків, 26 листопада 2020 р.). – С. 98.

2. Волошина І.М., Охмат О.А. Бактеріоцини Lactobacillus та їх антагоністичні властивості // Там же. – С. 142-143.

3. Жалюк Д.В., Пирог Т.П. Синергічна дія на біоплівки суміші поверхнево-активними речовинами Rhodococcus erythropolis IМВ Ас-5017 та антибіотиків // Там же. – С. 189-190.

4. Іванов М.С, Пирог Т.П. Перспективи використання мікробних метаболітів для лікування травм спинного мозку С. 199-203.

5. Клименко Н.О., Жданюк В.І., П’ятецька Д.В., Пирог Т.П. Вплив триптофану на активність триптофантрансамінази штаму Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241 // Там же. – С. 227-228.

6. Ключка Л.В., Ключка І.В., Пирог Т.П. Синергізм антимікробної активності комплексу поверхнево-активних речовин Nocаrdia vacсinii ІМВ В-7405 та ефірних олій // Там же. – С. 228-229.

7. Солошенко К.І., Лич І.В., Волошина І.М. Натуральний імуномодулятор на основі білкового комплексу козиного молозива // Там же. – С. 460-461.

8. Чегринець А.І., Салій О.О., Любецький О.В. Дослідження впливу ад’ювантів на фізичні властивості інактивованої вакцини проти хвороби Ньюкасла // Там же. – С. 496-497.

9. Ярова Г.А. Вплив катіонів кальцію на антимікробну дію поверхнево-активних речовин Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241, синтезованих на відходах виробництва біодизелю // Там же. – С. 530-531.

10. Ярош М.Б, Вороненко А.А., Пирог Т.П. Біосинтез мікробного екзополісахариду етаполану на суміші етанолу та соняшникової олії // Там же. – С. 532-533.

11. Старовойтова С.А. Пробиогеномика как средство дизайна бактериотерапевтических препаратов // Там же. – С. 561-562.

Завантажити збірник

 


1. Иванов Н.С., Пирог Т.П. Действие поверхностно-активных веществ Acinetobacter calcoaceticus ИМВ В-7241 на фитопатогенные бактерии // Сборник статей по материалам Международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию кафедры селекции и генетики «Селекция и генетика: инновации и перспективы» (г. Горки, Республика Беларусь, 20 ноября 2020 г.). – С. 184-186.

2. Клименко Н.А., Жданюк В.И., Пятецкая Д.В., Пирог Т.П. Синтез Acinetobacter calcoaceticus ИМВ В-7241 комплекса экзометаболитов для использования в растениеводстве // Там же. – С. 226-228.

 

Завантажити збірник

 

 

 

 


1. Буценко Л.М. Перспективи екологічно обґрунтованого контролю фітопатогенних бактерій Pseudomonas syringae // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи еко-інноваційного розвитку сільськогосподарського виробництва» (м. Полтава, 20 листопада 2020 р.) – С. 20-22.

2. Іванов М.С., Пирог Т.П. Перспективи використання метаболітів бактерій роду Acinetobacter у сільському господарстві // Там же. – С. 57-59.

3. Клименко Н.О., Жданюк В.І., П’ятецька Д.В., Пирог Т.П. Вплив попередника на синтез ауксинів продуцентом поверхнево-активних речовин Rhodococcus erythropolis ІМВ Ас-5017 // Там же. – С. 124-125.

Завантажити збірник

 

 1. Laziuka Yu., Skrotska O., Kharchenko Y. Ecological synthesis of silver nanoparticles using bacteria // Actual environmental problems. Proceedings of the X International Scientific Conference of young scientists, master and PhD students (19-20 November 2020, Minsk, Republic of Belarus). – Р. 75-76.

2. Starovoitova S. Metabiotics as a remedy of restoring the microbial ecology of macroorganism // Там же. – P. 106-107.

3. Maksym T. Application of chitosans in the field of plant protection // Там же. – P. 156-157.

4. Klyuchka I., Klyuchka L., Pirog T. Biofilms destruction under the action of a mixture of Nocardia vaccinii IMV B-7405 surfactants and essential oils // Там же. – P. 164.

5. Voronenko A., Yarosh M., Pirog T. Processing of the mixture of fried sunflower oil and acetate into the microbial exopolysaccharide ethapolan // Там же. – P. 203-204.

6. Kliuchka L., Kliuchka I., Pirog T. Synergistic effect on microorganisms of microbial surfactants, essential oils and there mixtures // Там же. – P. 214-215.

7. Zhdaniuk V., Piatetska D., Klymenko N., Pirog T. Synthesis of auxins by strains Acinetobacter calcoaceticus IMV B-7241, Nocardia vaccinii IMV B-7405 AND Rhodococcus erythrpolis IMV AC-5017 in the presence of tryptophan in the culture medium // Там же. – P. 215-216.

Завантажити збірник


1. Видасов Н.В., Лихова О.О., Тетеріна С.М., Козак Т.П., Бездєнєжних Н.М. Вплив гіперінсулінемії на біологічні властивості клітин раку молочної залози людини нової клітинної лінії ВСС/Р // Програма та тези матеріалів ІХ Міжнародної науково-технічної конференції «Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції» (м. Київ, НУХТ, 10-11 листопада 2020 р.) – С. 17-18.

2. Pirog Т.P., Leonova N.O., Klymenko N.O., Zhdanyuk V.I., Piatetska D.V., Shevchuk T.A. Іnfluence of tryptophan on auxin-synthesizing ability of surfactant producer Acinetobacter calcoaceticus IMV B-7241 // Там же. – С. 19-20.

3. Пирог Т.П., Леонова Н.О., Клименко Н.О., Жданюк В.І., Шевчук Т.А., П’ятецька Д.В. Індукція синтезу ауксинів Rhodococcus erythropoliS IMВ Aс-5017 за наявності триптофану // Там же. – С. 23-24.

4. Ярош М.Б., Вороненко А.А., Пирог Т.П. Визначення оптимального молярного співвідношення концентрацій ацетату та соняшникової олії у суміші для синтезу етаполану // Там же. – С. 27-28.

5. Пирог Т.П., Жалюк Д.В. Синергічна дія суміші поверхнево-активних речовин Rhodococcus erythropolis IМВ Ас-5017 та антибіотиків // Там же. – С. 31-32.

6. Хоньків М.О., Даниленко С.Г., Тетеріна С.М., Потемська О.І. Використання багатокритеріальної оптимізації поживного середовища для накопичення біомаси молочнокислих бактерій // Там же. – С. 33-34.

7. Пирог Т.П., Бахтій О.Л. Синергізм антимікробної дії комплексу мікробних поверхнево-активних речовин та антифунгальних засобів // Там же. – С. 35-36.

8. Удимович В.М., Стабніков В.П. Молочнокислі бактерії як продуценти кислої уреази // Там же. – С. 37-38.

9. Ярова Г.А., Пирог Т.П. Антимікробні властивості поверхнево-активних речовин Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241, синтезованих у середовищі з гліцерином за наявності катіонів кальцію // Там же. – С. 41-42.

10. Красінько В.О., Ломберг М.Л. Визначення антимікробної активності грибів роду Hericium для оцінки перспектив їх практичного використання Пирог Т.П., Ключка Л.В. Антиадгезивні властивості суміші поверхнево-активних речовин Nocardia vaccinii IMB B-7405 та ефірних олій // Там же. – С. 43-44.

11. Пирог Т.П., Ключка Л.В. Антиадгезивні властивості суміші поверхнево-активних речовин Nocardia vacciniI IMB B-7405 та ефірних олій // Там же. – С. 45-46.

12. Лазюка Ю.В., Скроцька О.І. Антимікробні та антиракові властивості мікробних наночастинок золота // Там же. – С. 51-52.

13. Бублієнко Н.О., Семенова О.І., Сулейко Т.Л. Утилізація гною свиноферм для отримання біогазу // Там же. - С. 159-161.

Завантажити збірник

 


1. Лазюка Ю.В., Скроцкая О.И. Антибактериальное действие биогенных наночастиц золота // Материалы VI Республиканской научно-технической конференции молодых ученых, посвящённая памяти члена-корреспондента НАН Беларуси С.С. Песецкого «Новые функциональные материалы, современные технологии и методы исследования» (г. Гомель, Республика Беларусь, 9-11 ноября 2020 г). – С. 44.

 

Завантажити збірник

 

 

 

 

 

 


1. Вороненко А.А., Ярош М.Б., Пирог Т.П. Биоконверсия смеси отработанного подсолнечного масла и мелассы в микробный экзополисахарид этаполан // VІ Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Актуальні питання розвитку біології та екології» (м. Вінниця, 21-22 жовтня 2020 р.). – С. 53-54.

2. Клименко Н.О., Жданюк В.І., П’ятецька Д.В., Пирог Т.П. Вплив попередника синтезу ауксинів на активність триптофантрансамінази Аcinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241 // Там же. – С. 56-58.

Завантажити збірник

 

 

 

 

 

 


1. Іванов М.С., Пирог Т.П. Представники роду Acinetobacter як деструктори ксенобіотиків // Матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Техногенно-екологічна безпека України: стан та перспективи розвитку / ТЕБ-2020» (м. Ірпінь, 20-29 жовтня 2020 р.) – С. 176-179.

2. Клименко Н.О., Жданюк В.І., П’ятецька Д.В., Пирог Т.П. Синтез ауксинів продуцентом поверхнево-активних речовин Nocardia vaccinii ІМВ В-7405 на промислових відходах // Там же. – С. 180-183.

3. Слободян О.П., Гайдай Я.О. Біотехнологія отримання біодизеля шляхом культивування ціанобактерій // Там же. – С. 201-203.

Завантажити збірник

 

 

 

 


1. Клименко Н.А., Пятецкая Д.В., Жданюк В.И., Пирог Т.П. Интенсификация синтеза фитогормонов ауксиновой природы у продуцента поверхностно-активных веществ Rhodococcus erythropolis ИМВ Ac-5017 // Сборник тезисов республиканской научной конференции «Современные проблемы генетики, геномики и биотехнологии» (г. Ташкент, Республика Узбекистан, 12 августа 2020 г.). – С. 261-263.

2. Солошенко К.И., Лыч И.В., Волошина И.Н. Биотехнологические особенности получения функцинальных продуктов из козьего молока // Там же. – С. 274-275.

3. Хонькив М.А., Даниленко С.Г. Выделение и отбор молочнокислых бактерий–компонентов закваски для силосования растительного сырья // Там же. – С. 278-280.

4. Ярош М.Б., Вороненко А.А., Пирог Т.П. Интенсификация микробного экзополисахарида этаполана на смеси этанола и подсолнечного масла // Там же. – С. 286-288.

 

Завантажити збірник

 


1. Черепанський В., Грегірчак Н. Використання пробіотичних штамів мікроорганізмів у біоплівці для харчових продуктів // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Європейські виміри сталого розвитку» (м. Київ, 26 червня 2020 р.). – С. 99-100.

2. Лазюка Ю., Скроцька О. Рослини як джерело отримання наночасток срібла // Там же. С. 104.

 

 


Завантажити збірник

 

 

 


1. Старовойтова С.А. Метабиотики – эволюционно новое поколение пробиотиков // Сборник материалов саnтелитной дистанционной научно-практической конференции студентов и молодых ученых «Фундаментальная наука в современной медицине 2020" (Республика Беларусь, 2020 г.). – С. 331-335.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1. Сулейко Т.Л., Семенова Е.И., Бублиенко Н.А. Вторичные ресурсы молочной промышленности: пути использования // Сборник материалов VII Международной заочной научно-практической конференции «Проблемы экологии и экологической безопасности. Создание новых полимерных материалов» (г. Минск, Республика Беларусь, 5 июня 2020 г.). – С. 342-344.

 

Завантажити збірник

 

 

 

 

 

 


1. Лазюка Ю.В, Харченко Е.В., Скроцкая О.И. Перспективы использования Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241 для получения наночастиц серебра // Тезисы докладов участников Республиканской конференции с международным участием, посвященной 80-летию со дня рождения Т.С. Морозкиной «Физико-химическая биология как основа современной медицины» (г. Минск, Республика Беларусь, 29 мая 2020 г). – С. 90-91.

2. Старовойтова С.А. Метабиотики – как химический аналог пробиотиков // Там же. – С. 169-171.

Завантажити збірник

 

 

 

 

 

 


1. Черепанський В.В., Грегырчак Н.М. Особенности разработки отечественных пробиотических препаратов // Сборник тезисов I Республиканской научно-практической конференции фармакологов с международным участием «Актуальные вопросы фармакологии: от разработки лекарств до их рационального применения» (г. Бухара, Узбекистан, 28-29 мая 2020 г.). – С. 95-96.

2. Старовойтова С.А. Разработка нового поколения пробиотических препаратов – кобиотиков // Там же. – С. 163.

 

Завантажити збірник

 

 

 

 

 


1. Бахтій О.Л., Пирог Т.П. Антимікробна активність суміші поверхнево-активних речовин Acinetobacter calcoaceticus IМВ В-7241 та антифунгальних лікарських засобів // Матеріали ХІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Біотехнологія ХХІ століття» (м. Київ, 20 травня 2020 р.) – С. 16.

2. Вороненко А.А., Ярош М.Б., Пирог Т.П. Використання суміші енергетично надлишкових субстратів для синтезу етаполану // Там же. – С. 21.

3. Жалюк Д.В., Пирог Т.П. Синергічна дія суміші поверхнево-активних речовин Rhodococcus erythropolis IМВ Ас-5017 та антибіотиків // Там же. – С. 34.

4. Клименко Н.О., Жданюк В.І., П’ятецька Д.В. Вплив попередника на синтез ауксинів продуцентом поверхнево-активних речовин Rhodococcus erythropolis ІМВ Ас-5017 // Там же. – С. 42.

5. Лазюка Ю.В., Харченко Є.В., Скроцька І.О. Можливість використання грибів та бактерій для біологічного синтезу наночасток срібла // Там же. – С. 53.

6. Луцай Д.А. Вплив поверхнево-активних речовин Аcinetobacter calcoaceticus ІМВ В-724, синтезованих на промислових відходах, на деякі мікроорганізми // Там же. – С. 60.

7. Луцай Д.А., Пирог Т.П. Антиадгезивна активність поверхнево-активних речовин Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241, синтезованих на технічному гліцерині // Там же. – С. 61.

8. Пирог Т.П., Ключка Л.В. Руйнування біоплівок за дії компексу мікробних поверхнево-активних речовин та ефірних олій // Там же. – С. 70.

9. Потапенко В.В., Скроцька О.І. Біосинтез молочної кислоти генетично модифікованими дріжджами Saccharomyces cerevisiae // Там же. – С. 73.

10. Солошенко К.І., Лич І.В., Волошина І.М. Бактеріоцини лактобактерій козиного молока // Там же. – С. 78.

11. Хоньків М.О., Даниленко С.Г., Півець Л.В. Оптимізація складу поживного середовища для промислового виробництва силосної закваски // Там же. – С. 89.

12. Черепанський В.В., Грегірчак Н.В. Аналіз збереження життєздатності клітин пробіотичних штамів мікроорганізмів у біодеградабельній плівці // Там же. – С. 91.

13. Ярова Г.А. Антиадгезивна дія поверхнево-активних речовин Rhodococcus erythropolis IMB Ac-5017, синтезованих за присутності біологічних індукторів // Там же. – С. 103.

14. Сулейко Т.Л., Семенова О.І., Бублієнко Н.О. Екологічна біотехнологія – спосіб отримання нетрадиційного джерела енергії // Там же. – С. 160.

Завантажити збірник


1. Волошина И.Н., Красинько В.О., Бойко Т.О., Лыч И.В., Шкотова Л.В. Бактериоцины синтезируемые лактобактериями // Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції «Перспективні матеріали та інноваційні технології: біотехнологія, прикладна хімія та екологія» (м. Київ, 14-15 травня 2020 р.). – С. 40.

2. Ярош М.Б, Вороненко А.А., Пирог Т.П. Биосинтез микробного экзополисахарида этаполана на смеси энергетически избыточных субстратов // Там же. – С. 41.

3. Жданюк В.І., Клименко Н.О., П’ятецька Д.В., Пирог Т.П. Інтенсифікація синтезу ауксинів штамом Rhodococcus erythropolis ІМВ АС-5017 за умов росту на етанолі // Там же. – С. 51.

4. Гарбуз А.В., Волошина І.М. Бактеріоцини, що синтезують Enterococcus // Там же. – С. 59.

5. Васильєва К.О., Волошина І.М. Біотехнологічні аспекти Bifidobacterium // Там же. – С. 62.

6. Мариняко А.І., Шидловська О.А., Волошина І.М. Мікробний синтез лізоциму // Там же. – С. 65.

7. Лич І.В., Моцар А., Волошина І.М. Біоактивні пептиди молозива як складові компоненти суміші для дітей // Там же. – С. 67.

1. Лазюка Ю.В., Скроцька О.І. Антимікробні властивості біогенних наночасток оксиду цинку // Тези доповідей ІІ Науково-практичної конференції студентів та молодих вчених з міжнародною участю «Від експериментальної та клінічної патофізіології до досягнень сучасної медицини і фармації» (м. Харків, 15 травня 2020 р.). – С. 123.

2. Солошенко К.І., Лич І.В., Волошина І.М. Перспективи створення лікувально-косметичних засобів на основі козиного молока та молозива // Там же. – С. 194-195.

 

Завантажити збірник

 

 

 

 

 

 


1. Ярош М.Б., Вороненко А.А., Пирог Т.П. Вплив дробного внесення субстратів на синтез мікробного екзополісахариду етаполану на суміші ацетату й олії // Збірник тез доповідей XVІ Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології» (м. Львів, 27-29 квітня 2020 р.). – С. 88-89.

2. Lazіuka Y., Kharchenko Y., Skrotska O. Biosynthesis of silver nanoparticles using Acinetobacter calcoaceticus ІМV V-7241 cell-free supernatant // Там же. – С. 90-91.

3. Видасов Н., Лихова О., Тетеріна С., Козак Т., Лупан В., Чехун В.Ф. Зниження чутливості клітин раку молочної залози людини до доксорубіцину в умовах гіперінсулінемії // Там же. – С. 126-127.

 

Завантажити збірник

 

 

 

 


1. Клименко Н.О., Жданюк В.І., Пирог Т.П. Інтенсифікація синтезу фітогормонів ауксинової природи у продуцента поверхнево-активних речовин Аcinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241 // Матеріали VIIІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених і спеціалістів «Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур» (с. Центральне, 24 квітня 2020 р.). – С. 44.

2. Ключка Л.В., Пирог Т.П. Вплив суміші мікробних поверхнево-активних речовин та ефірних олій на деструкцію біоплівок // Там же. – С. 44-45.

3. Луцай Д.А. Вплив поверхнево-активних речовин Аcinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241, синтезованих на відпрацьованій олії, на адгезію мікроорганізмів // Там же. – С. 63

4. Пирог Т.П., Бахтій О.Л. Антимікробна активність суміші поверхнево-активних речовин Аcinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241 та антифунгальних лікарських засобів // Там же. – С. 77.

5. Пирог Т.П., Жалюк Д.В. Антимікробна дія комплексу поверхнево-активних речовин Rhodococcus erythropolis ІМВ Ас-5017 та антибіотиків // Там же. – С. 77.

6. Пирог Т.П., Зварич А.О. Обробка плодів мікробними поверхнево-активними речовинами задля подовження терміну їх зберігання // Там же. – С. 78.

7. Пирог Т.П., Ярова Г.А. Регуляція антимікробної активності поверхнево-активних речовин Rhodococcus erythropolis ІМВ Ас-5017 // Там же. – С. 78-79.

Завантажити збірник

 


1. Вороненко А.А., Ярош М.Б., Пирог Т.П. Біохімічні особливості синтезу мікробного полісахариду етаполану на суміші енергетично надлишкових субстратів // Збірник матеріалів XXІI Всеукраїнської наукової конференції молодих учених «Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2020» (м. Черкаси, 23-24 квітня 2020 р.). – С. 441-443.

 

 

 

 

 

 

 

 


1. Солошенко К.И., Лыч И.В., Волошина И.М. Подавление пролиферации онкологических клеток под влиянием биологически активных белковых фрагментов молозива // Тезисы докладов 71-ой научно-технической конференции учащихся, студентов и магистрантов (г. Минск, Республика Беларусь, 20-25 апреля 2020 г.) – Ч. 2. – С. 42-44.

2. Кривец Т.Ю., Слободян О.П. Применение хитинолитических ферментов // Там же. – С. 44-45.

 

 

 

 

 

 

 


1.Лазюка Ю.В., Скроцька І.О. Біогенний синтез наночасток за допомогою міцеліальних грибів // Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю «Нанотехнології і наноматеріали у фармації та медицині» (м. Харків, 17 квітня 2020 р.). – С. 41-42.

2. Харченко Є.В., Скроцька О.І. Використання бактерій для синтезу наночасток металів // Там же. – С. 72-73.

 

Завантажити збірник

 

 

 

 

 

 


1. Зварич А.О., Пирог Т.П. Збільшення терміну зберігання овочів за обробки поверхнево-активними речовинами // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції в заочній формі «Інноваційні технології та підвищення ефективності виробництва харчових продуктів» (м. Умань, 7 квітня 2020 р.). – С. 56-59.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1. Kharchenko Y., Skrotska O. Peculiarities of the synthesis of biogenic silver nanoparticles by bacteria // Матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті» (м. Київ, НУХТ, 2-3 квітня 2020 р.). – Ч. 1. – С. 365.

2. Tsapko S., Krasinko V. Optimization of Natamycin biosynthesis mediated by Streptomyces natalensis NRRL2651 // Там же. – С. 366.

3. Бахтій О., Ключка Л., Пирог Т. Синергізм антимікробної активності поверхнево-активних речовин Acinetobacter calcoaceticus IМВ В-7241 та антифунгальних лікарських засобів // Там же. – С. 367.

4. Боднар О., Скроцька О. Модифікація інтерферонів І та ІІ типу наночастками з метою підвищення їх біологічних ефектів // Там же. – С. 368.

5. Бондарук С., Красінько В. Перспективи використання макроміцетів родини Agaricaceae для одержання антимікробних біологічно активних речовин // Там же. – С. 369.

6. Бондарчук В. Аналіз продуцентів для промислового біосинтезу ферменту циклодекстрин-глюканотрансферази // Там же. – С. 370.

7. Вороненко А., Ярош М., Пирог Т. Особливості синтезу етаполану на суміші ацетату та олії при дробному внесенні субстратів // Там же. – С. 371.

8. Видасов Н., Лихова О., Тетеріна С., Козак Т., Чехун В. Вплив інсуліну на чутливість клітин раку молочної залози людини до дії доксорубіцину // Там же. – С. 372.

9. Вискірко С., Скроцька О. Синтез мікроорганізмами протипухлинних сполук // Там же. – С. 373.

10. Гайдай Я., Слободян О. Біотехнологія ціанобактерій як продуцентів біопалива // Там же. – С. 374.

11. Гайдук Ю., Пенчук Ю. Біотрансформація в технологіях одержання цукрозамінників // Там же. – С. 375.

12. Годлевський В., Красінько В. Біотехнологія отримання біотерапевтичного ферментного препарату наттокіназа // Там же. – С. 376.

13. Гресько В., Красінько В. Біотехнологічні особливості культивування продуцента протихолерної вакцини // Там же. – С. 377.

14. Гриненко В., Хархота М. Підбір розчинників для рідинної екстракції каротиноїдів з біомаси каротинсинтезувального ізоляту Bacillus sp. I 33 // Там же. – С. 378.

15. Ключка Л., Жалюк Д., Пирог Т. Антимікробна активність суміші поверхнево-активних речовин Rhodococcus erythropolis IМВ Ас-5017 та антибіотиків // Там же. – С. 379.

16. Залєвська А., Буценко Л. Сориз – нова круп’яна культура для рослинництва України // Там же. – С. 380.

17. Зварич А., Пирог Т. Обробка плодів поверхнево-активними речовинами Аcinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241 та Nocardia vaccinii ІMВ B-7405 для подовження терміну їх зберігання // Там же. – С. 381.

18. Іванов М., Пирог Т. Представники роду Acinetobacter як продуценти поверхнево-активних речовин // Там же. – С. 382.

19. Івасенко М., Воронцов О. Метаболіти мікробного походження як біобезпечні ароматизатори для харчової промисловості // Там же. – С. 383.

20. Калабська В., Скроцька О. Клітини комах, як платформа для отримання вірусоподібних частинок // Там же. – С. 384.

21. Кернер А., Красінько В. Перспективи практичного використання вищих базидіоміцетів Crinipellis schevchenkovi Buchalo 31 // Там же. – С. 385.

22. Клименко Н., П’ятецька Д., Пирог Т., Леонова Н. Інтенсифікація синтезу ауксинів Nocardia vaccinii ІМВ В-7405 та їх вплив на врожайність томатів // Там же. – С. 386.

23. Ключка І., Ключка Л., Пирог Т. Деструкція бактеріальних та дріжджових біоплівок за дії суміші мікробних поверхнево-активних речовин та ефірних олій // Там же. – С. 387.

24. Кривець Т., Слободян О. Перспективи отримання хітинолітичних ферментів // Там же. – С. 388.

25. Лазюка Ю., Скроцька О. Біогенний синтез наночасток за допомогою рамноліпідів Pseudomonas aeruginosa // Там же. – С. 389.

26. Мартинюк А., Пирог Т. Морські мікроорганізми як продуценти екзополісахаридів з кріопротекторною активністю // Там же. – С. 390.

27. Моцар А., Лич І. Комбінований антибактеріальний вплив ібупрофену в суміші з біоактивними білковими фрагментами молозива корів // Там же. – С. 391.

28. Пазюк О., Стабніков В. Вплив кислої уреази на біодеградацію сечовини // Там же. – С. 392.

29. Палійчук О., Пирог Т. Використання ксенобіотиків у якості субстратів для синтезу поверхнево-активних речовин бактеріями роду Rhodococcus // Там же. – С. 393.

30. Ключка І., Ключка Л., Пирог Т. Роль у руйнуванні біоплівок поверхнево-активних речовин Nocаrdia vacсinii ІМВ B-7405, отриманих в різних умовах культивування // Там же. – С. 394.

31. Бондарчук В. Циклодекстрин-глюканотрансфераза – унікальний фермент в біотехнології // Там же. – С. 395.

32. Петренко Н., Пирог Т. Біологічні властивості поверхнево-активних речовин, синтезованих Rhodococcus erythropolis ІМВ Ас-5017 на олієвмісних субстратах // Там же. – С. 396.

33. Потапенко В., Скроцька О. Рекомбінантні дріжджі Saccharomyces cerevisiae як продуценти біоетанолу // Там же. – С. 397.

34. Приймак Д., Пенчук Ю. Технологічні аспекти одержання рекомбінантного еритропоетину // Там же. – С. 398.

35. Росик О., Пирог Т. Фаготерапія у лікуванні бактеріальних інфекцій // Там же. – С. 399.

36. Сарницька А., Стабніков В. Уреазна активність насіння та паростків сільськогосподарських рослин // Там же. – С. 400.

37. Солошенко К., Лич І., Волошина І. Козине молозиво – природне джерело імуностимулювальних фрагментів // Там же. – С. 401.

38. Сухоставський О., Воронцов О. Синтез γ-поліглутамінової кислоти бактеріями роду Bacillus // Там же. – С. 402.

39. Танана М., Буценко Л. Чутливість до антибіотиків ізольованих із агрофітоценозу пшениці штамів Pseudomonas syringae pv. atrofaciens // Там же. – С. 403.

40. Удимович В. Використання молочнокислих бактерій з метою біоцементації у природоохоронних технологіях // Там же. – С. 404.

41. Хоньків М., Тетеріна С., Даниленко С. Антагоністична активність штамів Lactobacillus, перспективних для силосування рослинної сировини // Там же. – С. 405.

42. Чегринець А., Красінько В. Результати використання ад’ювантів при виробництві інактивованих вакцин для ветеринарії // Там же. – С. 406.

43. Черепанський В., Грегірчак Н. Використання пакетиків-саше як первинної упаковки для пробіотичних препаратів // Там же. – С. 407.

44. Шикирава А., Стабніков В. Біотехнологічне одержання 1,3-пропандіолу // Там же. – С. 408.

45. Ярова Г., Пирог Т. Регуляція антиадгезивної активності поверхнево-активних речовин Rhodococcus erythropolis ІМВ Ас-5017 // Там же. – С. 409.


1. Бондарчук В.І. Отримання циклодекстрин-глюканотрансферази за допомогою мікроорганізмів // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті академіка УАН О.І. Тихонова «Застосування методів лікування і апіпрепаратів у медичній, фармацевтичній та косметичній практиці» (м. Харків, 25 березня 2020 р.). – С. 66-70.

 

 

 

 

 

 

 

 


1. Потапенко В.В. Можливості використання сахароміцетів для отримання антитромбіну // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної дистанційної конференції «Сучасні аспекти створення екстемпоральних алопатичних, гомеопатичних та косметичних лікарських засобів» (м. Харків, 20 березня 2020 р.). – С. 110.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1. Красинько В.О., Скроцкая О.И. Дистанционное обучение как современная образовательная технология // Материалы международной научно-методической конференции «Экологическое образование и устойчивое развитие. Состояние, цели, проблемы и перспективы» (г. Минск, Республика Беларусь, 19-20 марта 2020 г.). – С. 28-30.

 

 

 

 

 

 

 

 


1. Ярош М.Б., Вороненко А.А., Пирог Т.П. Біоконверсія відпрацьованої олії в мікробний полісахарид етаполан для природоохоронних технологій // Матеріали науково-практичної конференції Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Екологія» (м. Полтава, 18-20 березня 2020 р.). – С. 71.

 

 

 

 

 

 

 

 


1. Старовойтова С.А. Немолочные функциональные продукты питания обогащенные пробиотическими микроорганизмами // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Сучасні досягнення фармацевтичної науки в створенні та стандартизації лікарських засобів і дієтичних добавок, що містять компоненти природного походження» (м. Харків, 11 березня 2020 р.). – С. 162-163.

 

 

 

 

 

 

 1. Абдулина Д.Р., Бондаренко А.И. Методы оценки биостойкости технических материалов // Технология органических веществ: материалы докладов 84 научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов (с международным участием) (г. Минск, Республика Беларусь, 3-14 февраля 2020 г.). – С. 326-328.

2. Лыч И.В., Солошенко К.И., Волошина И.М. Переработка козьего молока и молозива для получения лекарственных препаратов// Там же. – С. 329-331.

 

Завантажити збірник

 

 

 

 

 

 


1. Сулейко Т.Л., Семёнова Е.И., Бублиенко Н.А. Природоохранная биотехнология: решение проблемы утилизации стоков маслосырзавода // Химическая технология и техника: материалы докладов 84 научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов (с международным участием) (г. Минск, Республика Беларусь, 3-14 февраля 2020 г.). – С. 333-335.

 

Завантажити збірник

 

 

 

 

 

 


1. Корх Н.С., Тетеріна С.М., Сімахіна Г.О. Перспективність застосування харчової добавки з черемші як природнього консерванта // The 5th International scientific and practical conference «Perspectives of world science and ducation» (Osaka, Japan, 29-31 January 2020). – Р.476-486.

 

 

 

 

 

 

 

 1. Потапенко В.В., Скроцкая О.И. Синтез биогенных наночастиц серебра дрожжами рода Saccharomyces // Материалы международной научно-технической конференции молодых ученых «Инновационные материалы и технологии – 2020» (г. Минск, Республика Беларусь, 9-10 января 2020 г.). – С. 339-340.

 

Завантажити збірник

 

 

 

 

 

 Ви знаходитесь тут: Наукова діяльність Участь у конференціях Конференції за 2020 рік