Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Пирог Тетяна Павлівна


Завідувач кафедри, професор, доктор біологічних наук, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Заслужений діяч  науки і  техніки України, голова підкомісії з біотехнології і  біоінженерії Науково-методичної ради МОН України, член Наукової ради МОН України, голова спеціалізованої вченої ради Д 26.058.04 НУХТ із захисту докторських дисертацій за спеціальностями 03.00.20 – біотехнологія, 05.18.04 – технологія м'ясних, молочних продуктів і продуктів з гідробіонтів, член спеціалізованої вченої ради Д 26.233.01 при Інституті мікробіології і вірусології НАН України із захисту докторських дисертацій за спеціальностями 03.00.20 – біотехнологія, 03.00.07 – мікробіологія, 03.00.06 – вірусологія.

Член редколегії журналів «Ukrainian Food Journal», «Харчова промисловість», «Мікробіологічний журнал».

Нагороджена Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України, Почесною грамотою ВАК України, трьома Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, Дипломом Міністерства аграрної політики та  продовольства  України, Нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України «За наукові досягнення», нагрудним знаком «За  академічні заслуги». Указом Президента України №731/2019 від 3 жовтня 2019 р. присвоєне почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України».

У 1980 р. закінчила з відзнакою Київський технологічний інститут харчової промисловості за спеціальністю «Технологія мікробіологічних і вітамінних виробництв». З 1983 р. працює в Інституті мікробіології і вірусології Національної академії наук України – інженером, науковим, старшим науковим та провідним науковим співробітником.

У 1989 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук (спеціальність 03.00.07 – мікробіологія), у 1999 р. – дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук (спеціальність 03.00.20 – біотехнологія).

З 2001 року очолює кафедру біотехнології і мікробіології Національного університету харчових технологій, яка вперше в Україні з 1966 року почала підготовку фахівців з біотехнології.

Є автором понад 500 публікацій, у тому числі 4 монографій, 7 підручників і 2 навчальних посібників (з Грифом МОН і МОНС), 10 авторських свідоцтв, 2 міжнародних патентів, 44 патентів України на винахід і 65 – на корисну модель, 300 статей, з яких 150 опубліковано у журналах  науко-метричної бази даних SCOPUS. Індекс Гірша: 9 (база SCOPUS), 18 (Google Scholar). Керівник восьми наукових проектів з фундаментальних і одного проекту  з прикладних досліджень (2004−2019 рр.).

У 2017 р. в рамках конкурсу на краще книжкове видання Національної академії наук України монографія Пирог Т.П. із співавт. «Мікробні поверхнево-активні речовини у природоохоронних технологіях» визнана кращим монографічним виданням хіміко-біологічного напряму.

У співавторстві зі студентами опубліковано понад 100 статей і одержано більш як 50 патентів. Студенти, науковим керівником яких була Пирог Т.П., за 2009–2019 рр. отримали 35 дипломів І−ІІІ ступеня на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт і у ІІ турі Всеукраїнської олімпіади з біотехнології, а також Грамоту Національної академії наук України.

У 2010 р. наукова робота аспірантів Пирог Т.П. відзначена Дипломом ІІІ ступеня у конкурсі «Зробимо Україну енергоощадною», проведеного Інститутом стратегічних оцінок при Президентському фонді Леоніда Кучми.

Під керівництвом Пирог Т.П. захищено одну докторську і десять кандидатських дисертацій за спеціальністю  «біотехнологія». На  даний час є керівником п’яти аспірантів.

Пирог Т.П. є одним із розробників  галузевих стандартів вищої освіти підготовки бакалавра за напрямом 0929 «Біотехнологія», Галузевого стандарту вищої освіти України підготовки бакалавра за напрямом 051401 «Біотехнологія», а також Стандартів вищої освіти підготовки бакалавра і магістра за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія» галузі знань 16 «Хімічна та  біоінженерія»

Викладає дисципліни:

• Загальна мікробіологія та вірусологія;

• Біохімічні основи мікробного синтезу;

• Природознавча мікробіологія.

Ви знаходитесь тут: Про кафедру Колектив кафедри Пирог Тетяна Павлівна